Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mans ķermenis – My body Ķermeņa daļas - body, head, leg, foot, feet, hand, arm, neck, shoulder, elbow, finger, knee, toe.
2. Mana seja – My Face Vārdu krājums, sejas daļas – face, eye, ear, eyebrow, cheek, chin, nose, mouth, tooth, teeth, hair.
3. Piederības vietniekvārdi – Possessive adjectives Piederības vietniekvārdi - my, your, his, her, its, our, their.
4. Daudzskaitlis, neregulārie lietvārdi – Plural of irregular nouns Neregulāro lietvārdu daudzskaitļa formas.
5. Noderīgo lietu stūrītis Uzdevumi un spēles internetā vārdu krājuma un gramatikas nostiprināšanai.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pārrakstīšana – Copying 1. izziņas līmenis zema 4 p. Pārraksta dotos vārdus. Pasvītro vai pārraksta vārdus, noskaidro un/vai pārbauda to nozīmi (ar skolotāja palīdzību). (VS.3.3.1.6.)
2. Kas ir attēlā – What's in the picture 1. izziņas līmenis zema 3 p. Izpēta attēlu un izvēlas vārdu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lasa un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
3. Vietniekvārdu tulkojums – Translation of pronouns 1. izziņas līmenis zema 3 p. Izvēlas pareizo tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Vienskaitlis un daudzskaitlis. Neregulārie lietvārdi – Singular and Plural. Irregular words 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pie attēla pievelk klāt vārdu – vienskaitlī vai daudzskaitlī. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
5. Lasīšana, tulkošana, ievilkšana – Reading, translating, dragging 1. izziņas līmenis zema 4 p. Tabulā vārdam pievelk klāt tā tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
6. Klausīšanās. Vietniekvārdi – Listening. Pronouns 1. izziņas līmenis zema 4 p. Noklausās un izvēlas pareizo vietniekvārdu. Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.)
7. Klausīšanās, vārda ievilkšana – Listening, Dragging the Word 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Noklausās vārdu un izvēlas tā rakstveida formu. Lieto vienkāršus vārdus un frāzes, stāstot par sevi un savu ģimeni zināmās situācijās. (VS.3.2.1.7.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
8. Piederības vietniekvārdi – Possessive pronouns 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Vārdam vai vietniekvārdam pievelk klāt piederības vietniekvārdu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: pabeidz uzdevumā dotos teikumus/tekstu veido vienkāršu aprakstu pēc parauga; paskaidro piederību: vietniekvārdi my, your, his, her.
9. Daudzskaitļa pareizrakstība. Regulārie lietvārdi – Plural, spelling. Regular nouns 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izvēlas dotajam lietvārdam atbilstošo daudzskaitļa formu, ņemot vērā pareizrakstību. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: saskata sakarības starp lietvārda rakstību vienskaitlī un daudzskaitlī (piemēram, box – boxes).
10. Vārds zem attēla – Word under the picture 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Zem attēla ieraksta vienu no dotajiem vārdiem. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
11. Daudzskaitļa pareizrakstība. Neregulārie lietvārdi – Plural, spelling. Irregular nouns 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izvēlas pareizo neregulāro lietvārda daudzskaitļa formu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: salīdzina vienu priekšmetu/cilvēku ar vairākiem: lietvārda daudzskaitļa neregulārās formas: foot – feet.
12. Paslēptie vārdi. Darbības klasē – Hidden words. Actions 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Burtu rindā meklē zināmus vārdus. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
13. Piederības vietniekvārdi teikumos – Possessive pronouns in the sentences 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Pabeidz teikumus izvēlotos pareizo piederības vietniekvārdu un ierakstot trūkstošo vārdu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā; paskaidro piederību: vietniekvārdi my, your, his, her.
14. Klausīšanās un tulkošana – Listening and translating 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Latviskajam vārdam klausoties piemeklē tulkojumu. Izmanto verbālus un neverbālus līdzekļus, lai attēlotu dzirdēto vai redzēto. (VS.3.2.1.2.) Klausās vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, stāstījumus, dialogus) un veido/atzīmē ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.)
15. Klausīšanās un rakstīšana – Listening and writing 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Noklausās vārdu un to pārraksta. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā; klausās un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
16. Dziesma "Head, shoulders, knees and toes" – Song 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Noklausās dziesmu un izpilda uzdevumu, izvēloties trūkstošo vārdu un atzīmējot nākamo rindiņu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
17. Mans ķermenis – My body 2. izziņas līmenis vidēja 11 p. Aplūko attēlu un pievelk vārdu pie cipariem. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā; lasa un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
18. Piederības vietniekvārdi teikumos - Possessive pronouns in the sentences 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Izvēlas pareizo piederības vietniekvārdu, lai pabeigtu teikumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā; paskaidro piederību: vietniekvārdi my, your, his, her.
19. Lietvārda vienskaitlis un daudzskaitlis teikumos – Singular and plural forms of nouns 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Izvēlas lietvārda daudzskaitļa vai vienskaitļa formu. Skolēnam nozīmīgas darbības: saskata sakarības starp lietvārda rakstību vienskaitlī un daudzskaitlī (piemēram, box – boxes), salīdzina vienu priekšmetu/cilvēku ar vairākiem: lietvārda daudzskaitļa neregulārās formas: foot – feet.
20. Piederības vietniekvārdi tekstā – Possessive pronouns in the text 3. izziņas līmenis augsta 10 p. Jāaizpilda teksts, izvēloties pareizos piederības vietniekvārdus. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā; paskaidro piederību: vietniekvārdi my, your, his, her.
21. Izlaisti burti – Omitted letters 2. izziņas līmenis augsta 9 p. Vārdā ieraksta trūkstošos burtus. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
22. Jaukti burti – Mixed letters 2. izziņas līmenis augsta 9 p. No dotajiem burtiem veido zināmu vārdu. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
23. Vārda pabeigšana – Finishing the word 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Zem attēla pievelk burtus pareizā secībā. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.)
24. Lasīšana, attēla apraksts – Reading, description of image 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Aplūko attēlu un izvēlās pareizo teikumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lasa un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daudzskaitļa veidošanas atkārtojums – Plural Citi vidēja 6 p. Uzdevums 1.klases daudzskaitļa veidošanas atkārtošanai. Pie vārda pievelk daudzskaitļa galotni -s vai -es.
2. Piederības vietniekvārdi – Possessive pronouns Citi zema 2 p. Priekš katra personas vietniekvārda izvēlas pareizo piederības vietniekvārdu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā; paskaidro piederību: vietniekvārdi my, your, his, her.
3. Dziesma "Head, Shoulders, Knees and Toes" – Song Citi vidēja 4 p. Klausās dziesmu un pievelk vārdus. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Lietvārda daudzskaitlis. Pareizrakstība – Plural of nouns. Spelling Citi augsta 12 p. Vārdu ievelk pareizajā vietā un pieraksta klāt daudzskaitļa formu. Skolēnam nozīmīgas darbības: saskata sakarības starp lietvārda rakstību vienskaitlī un daudzskaitlī (piemēram, box – boxes), salīdzina vienu priekšmetu/cilvēku ar vairākiem: lietvārda daudzskaitļa neregulārās formas: foot – feet.
5. Lasīšana, dzejolis, attēls – Reading, rhyme, image Citi augsta 6 p. Izlasa dzejoli par briesmonīti un izvēlas pareizo attēlu. Aplūko attēlu un izvēlās pareizo teikumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lasa un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mans ķermenis I 00:20:00 zema 17 p. Zina pamatvārdus par ķermeni; zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu; zina piederības vietniekvārdus; zina daudzskaitļa veidošanas nosacījumus regulārajiem un neregulārajiem lietvārdiem.
2. Mans ķermenis II 00:20:00 vidēja 27 p. Zina pamatvārdus par ķermeni; zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu; zina piederības vietniekvārdus; zina daudzskaitļa veidošanas nosacījumus regulārajiem un neregulārajiem lietvārdiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mans ķermenis III 00:30:00 vidēja 49 p. Zina pamatvārdus par ķermeni; zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu; zina piederības vietniekvārdus; zina daudzskaitļa veidošanas nosacījumus regulārajiem un neregulārajiem lietvārdiem.
2. Mans ķermenis IV 00:30:00 augsta 77 p. Zina pamatvārdus par ķermeni; zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu; zina piederības vietniekvārdus; zina daudzskaitļa veidošanas nosacījumus regulārajiem un neregulārajiem lietvārdiem.