Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Sintakse. Teikuma gramatiskais centrs. Vienlīdzīgie teikuma locekļi. Uzruna, uzrunas grupa. Tiešā runa. Vienkāršs teikums. Salikts teikums.
3. Tiešā runa Prezentācija darbam klasē, apgūstot tēmu "Tiešā runa" (tiešās un netiešās runas jēdziens, piemēri, pieturzīmju lietojums tiešās runas teikumos).
4. Uzruna un uzrunas grupa Prezentācija darbam klasē, apgūstot tēmu "Uzruna" (uzrunas un uzrunas grupas jēdziens, piemēri, pieturzīmju lietojums teikumos ar uzrunu un uzrunas grupu).
5. Vienlīdzīgi teikuma locekļi Prezentācija darbam klasē, apgūstot tēmu "Vienlīdzīgi teikuma locekļi" (vienlīdzīgu teikuma locekļu jēdziens un to saistījums teikumā, piemēri, pieturzīmju lietojums teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem).
6. Teikuma beigu pieturzīme Prezentācija darbam klasē, apgūstot tēmu "Teikuma beigu pieturzīme" (teikumi pēc izteikuma mērķa, intonācijas nozīme, intonācijas un pieturzīmes saistība, saliktu teikumu beigu pieturzīme).
7. Salikts teikums Prezentācija darbam klasē, apgūstot tēmu "Salikts teikums" (salikts sakārtots teikums, salikts pakārtots teikums, jaukts salikts teikums, teikuma uzbūve, daļu saistījums, shēma, pieturzīmju lietojums).

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Tiešā runa Tiešā runa. Pieturzīmes tiešās runas teikumos.
2. Uzruna un uzrunas grupa Uzrunas un uzrunas grupas jēdziens, piemēri un pieturzīmju lietojums teikumos ar uzrunu un uzrunas grupu.
3. Vienlīdzīgi teikuma locekļi Vienlīdzīgu teikuma locekļu jēdziens, piemēri, saistījums un pieturzīmju lietojums.
4. Teikuma beigu pieturzīmes Dažādi teikumi pēc izteikuma mērķa un to beigu pieturzīmes.
5. Salikts teikums Salikta teikuma jēdziens, veidi, pieturzīmju lietojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tiešā runa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Piebildei atbilstoša tiešās runas daļas noteikšana.
2. Tiešā runa 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Pieturzīmju lietojums teikumos ar tiešo runu.
3. Tiešā runa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pareiza pieturzīmju noteikšana teikumos ar tiešo runu. Risinājuma soļos dots kļūdainā teikuma labojums.
4. Tiešā runa 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Tiešās runas un piebildes daļas atšķiršana.
5. Uzruna 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzrunas noteikšana teikumā.
6. Uzruna 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzrunas izrakstīšana no dotā teikuma.
7. Uzruna 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pareiza pieturzīmju lietojuma noteikšana teikumos ar uzrunu.
8. Uzruna 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pareizu pieturzīmju lietojums teikumos ar tiešo runu.
9. Uzruna un uzrunas grupa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzrunas un uzrunas grupas atšķiršana.
10. Tiešās runas teikumi ar uzrunu vai uzrunas grupu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pareiza pieturzīmju lietojuma noteikšana teikumos ar tiešo runu un uzrunu.
11. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vienlīdzīgu teikuma locekļu saskatīšana teikumā. Risinājuma soļos doti pareizā teikuma vienlīdzīgie teikuma locekļi, jautājums, uz kuru tie atbild, un teikuma loceklis, kuru vienlīdzīgie teikuma locekļi paskaidro.
12. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vienlīdzīgu teikuma locekļu izrakstīšana no vienkārša paplašināta teikuma. Risinājuma soļos dots jautājums, uz kuru vienlīdzīgie teikuma locekļi atbild, un teikuma shēma ar tajā attēlotiem vienlīdzīgajiem teikuma locekļiem.
13. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vienlīdzīgo teikuma locekļu jautājuma noteikšana. Risinājuma soļos dots jautājums, uz kuru vienlīdzīgie teikuma locekļi atbild, un teikuma shēma ar tajā attēlotiem vienlīdzīgajiem teikuma locekļiem.
14. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Shēmai atbilstoša teikuma noteikšana, ņemot vērā vienlīdzīgo teikuma locekļu daudzumu un saistījumu.
15. Teikumi pēc izteikuma mērķa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Teikuma izteikuma mērķa noteikšana.
16. Teikuma beigu pieturzīme 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Teikuma beigu pieturzīmes uzrakstīšana vienkāršam paplašinātam teikumam.
17. Salikts teikums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Salikta teikuma un vienkārša teikuma atšķiršana. Risinājuma soļos dota salikto teikumu uzbūve.
18. Salikts teikums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salikta teikuma shēmas noteikšana. Risinājuma soļos dota abu teikumu uzbūve un abu teikumu shēmas.
19. Salikts teikums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salikta sakārtota un salikta pakārtota teikuma atšķiršana. Risinājuma soļos dotas abu teikumu shēmas.
20. Pieturzīmju lietojums teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Komata lietojuma skaidrojums saliktā un vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dota teikuma uzbūve.
21. Pieturzīmju lietojums teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju likšana saliktā un vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dots teikuma gramatiskais centrs un teikuma shēma.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Salikta teikuma uzbūve 00:20:00 vidēja 6p. Atbilstošas uzbūves teikuma noteikšana, teikuma uzrakstīšana atbilstoši dotajai shēmai, iesaistot vārdu no doto vārdu virknes.
2. Pieturzīmes teikumā 00:20:00 vidēja 5p. Pieturzīmju uzdevuma teikumā noteikšana. Pieturzīmes teikumā. Teikuma uzbūves noteikšana.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sintakse 00:40:00 vidēja 15p. Jēdzienu izpratne. Teikuma gramatiskais centrs. Tiešā runa. Teikuma uzbūve un shēma. Pieturzīmju lietojums teikumā (vienlīdzīgi teikuma locekļi, salikts teikums).
2. Sintakse 00:40:00 vidēja 16p. Jēdzienu izpratne. Teikuma gramatiskais centrs. Vienlīdzīgi teikuma locekļi. Uzrunas, uzrunas grupa. Tiešā runa. Vienkārša un salikta teikuma interpunkcija.