Teorija

Vienlīdzīgi teikuma locekļi
Vienlīdzīgi teikuma locekļi ir tādi teikuma locekļi, kuri paskaidro vienu un to pašu teikuma locekli un atbild uz vienu un to pašu jautājumu.
Visbiežāk tie arī pieder vienai un tās pašai vārdšķirai.
 
Piemērs:
vtl_1.png
izdega, dzisa - vienlīdzīgi izteicēji
 
Vienlīdzīgi var būt visi teikuma locekļi.
Piemērs:
vtl2.png
vējš, putenis - vienlīdzīgi teikuma priekšmeti
 
vtl3.png
šaurs, smails - vienlīdzīgi apzīmētāji
 
vtl4.png
ar dukuriem, ar murdiem - vienlīdzīgi papildinātāji
 
vtl5.png
sniegā, kupenās - vienlīdzīgi apstākļi
 
Vienlīdzīgus teikuma locekļus var saistīt saikļi.
Komatu neliek, ja vienlīdzīgus teikuma locekļus saista:Komatu liek, ja vienlīdzīgus teikuma locekļus saista:.
un, vai
bet, tomēr, taču
Piemērs:
Šoreiz es jums gribētu pastāstīt par Sūnu Ciemu  un  viņa ļaudīm.
Piemērs:
Tauķiene bija izslaukusi savas sešas govis, bet  septīto bija aizmirsusi.
 
Ja saikļi  un, vai  atkārtojas, tad pirms katra atkārtotā saikļa liekams komats.
Piemērs:
Ciema vecākais  un aizbildnis, un bāriņu aizstāvis lika Ješkam braukt pēc Laimes lāča.
 
Vienā teikumā var būt vairākas vienlīdzīgu locekļu virknes.
Piemērs:
Ragavās bija smaržīga un laba siena maiss un cirvis, un klēpis sausas malkas.
smaržīga un laba - vienlīdzīgi apzīmētāji
maiss un cirvis, un klēpis - vienlīdzīgi teikuma priekšmeti
 
Atsauce:
Latviešu valoda 5. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1991. – 303. lpp. :il. - izmantotā literatūra: 37. - 40. lpp.
/Andreja Upīša stāsta "Sūnu Ciema zēni" motīvi/