• Titullapa 
 • Anotācija
 • Anotācija svešvalodā (Abstract)
 • Darba satura rādītājs
 • Ievads
 • Darba satura daļas (literatūras apskats, metožu apraksts, iegūtie rezultāti un to analīze)
 • Secinājumi
 • Literatūras saraksts
 • Pielikumi
Ievads
ZPD ievads pamato temata izvēli. Tajā tiek paskaidrota temata aktualitāte un pētījuma problēma. Der paturēt prātā, ka darba lasītājs vēl nav pazīstams ar visām pētījuma niansēm, tādēļ nevajag kautrēties izklāstīt arī šķietami vienkāršus apsvērumus. Atkarībā no pētījuma specifikas ievadā tiek formulēts darba mērķis un pētījuma jautājums vai hipotēze. Tam seko izvirzītā mērķa sasniegšanai veicamo darba uzdevumu uzskaitījums.
 
Piemērs:
Mērķa formulēšanai var noderēt šādas frāzes:
 • Izpētīt (ko?)
 • Izpētīt (ko?) un izstrādāt ieteikumus (kādas?) situācijas uzlabošanai (kādas?), problēmas atrisināšanai u.tml.
 • Izvērtēt (ko?)
 • Konstatēt (ko?) un izstrādāt priekšlikumus (kā?) darbības uzlabošanai
 • Novērtēt (ko?)
 • Izanalizēt (ko?) un izveidot (ko?)
Uzdevumi – darbību secība mērķa sasniegšanai, 3-5 soļi, posmi.
Piemērs:
Skolēniem uzdevumu formulēšanai var noderēt šādas frāzes:
 
Mērķa īstenošanai tiek izvirzīti šādi uzdevumi:
 • studēt un analizēt mūsdienu (kādu?) literatūru par pētnieciskā darba tematu,
 • gūtās ierosmes un atziņas izmantot (kur?)
 • atlasīt un analizēt (ko?) , lai (izdarītu ko?)
 • konstatēt (ko?) , lai (izdarītu ko?)
 • konstatēt (ko?) un salīdzināt (ko?)
 • konstatēt, kādi/kādas sekas (kam?)
 • izpētīt (ko?)
 • izanalizēt fiziķu/matemātiķu/valodnieku uzskatus (par ko?)
 • izpētīt (ko?) un respektēt tās/tos, (ko darot?)
 • apkopot un izanalizēt (ko?)
 • atklāt (ko?)
 • izstrādāt (ko?), lai (kāpēc?)
 • aptaujāt (ko?) (par kādu tēmu/jomu?)
 • intervēt (ko?) (par kādu tēmu/jomu?)
 • veikt (ko?)
 • analizēt iegūtos rezultātus un noteikt ( kādus turpmākās darbības virzienus?) u.tml.
Hipotēze – pieņēmums par to, kādi rezultāti gaidāmi pētījuma gaitā. Hipotēzes vietā var būt pētījuma jautājums (mazajos darbos)
 
Hipotēze ir zinātnisks pieņēmums, kas balstīts uz loģiku, zinātniskām teorijām, faktiem, bet satur arī vēl nezināmo, iespējamo. Hipotēzi formulē īsi un precīzi. Hipotēzi var formulēt apgalvojuma formā.
Piemērs:
Kas? ietekmē ko?
 • Vardarbības ainu rādīšanai televīzijā diennakts laikā, kad televizoru skatās bērni, ir kaitīga iedarbība uz bērnu psihi.
Kas? ir kāds?
 • Karbonizēts minerālūdens ir kaitīgs cilvēka gremošanas sistēmai.
Ja darbā ir eksperimentālā daļa, hipotēzes formulējumā lietderīgi izmantot teikuma konstrukciju ar nosacījuma apstākļa palīgteikumu pirms vai pēc virsteikuma.
Piemērs:
Ja darīs (ko?), tad notiks/nenotiks (kas?)
Ja darīs (ko? un kā?), tad notiks (kas? vai kā?)
 • Ja autovadītājiem tiks noteikti bargāki sodi par auto vadīšanu alkohola reibumā, tad notiks mazāk ceļu satiksmes negadījumu.
Tiks sasniegts/panākts/ nodrošināts (kas?), ja darīs (ko? vai kā?)
 • Skolēnu mācību motivācija paaugstināsies, ja skolā apgūstamais mācību saturs būs izmantojams reālajā dzīvē.
Hipotēzi var formulēt arī apgalvojuma formā, izmantojot divdabja teicienu.
Piemērs:
Izmantojot (ko?), tiek pilnveidots/uzlabots/nodrošināts (kas?)
 • Materiāli stimulējot skolēnus par viņu mācību sasniegumiem, tiek paaugstināta skolēnu mācību motivācija un uzlabojas viņu mācību sasniegumi
Svarīgi!
Mērķi, uzdevumi, hipotēze savstarpēji saistīti.

Pētījuma metodes – nepieciešamas, lai izpildītu uzdevumus, pārbaudītu hipotēzi, sasniegtu mērķi.
 
Nosaucot metodes, vēlams pamatot to izvēli. Šim nolūkam skolēniem var noderēt atbalsta frāzes:
  Piemērs:
 • vēsturiskā metode, lai izpētītu (ko?) no pirmsākumiem
 • lai atklātu (kā?) attīstību
 • lai atklātu dažādu apstākļu ietekmi uz (kā?) attīstības gaitu
 • bibliogrāfiski vēsturiskā metode, lai izpētītu, kādi dzīves fakti ir ietekmējuši (kā?) daiļrades procesu, dzīves uzskatus
 • salīdzinošā metode, lai analizētu (kur?) (ko?)
 • sistēmiskās analīzes metode, lai pētītu (ko?) un atklātu (ko?)
 • matemātiskās, lai apkopotu/apstrādātu pētījumā iegūtos rezultātus
 • datu apstrādes statistiskās metodes, lai analizētu pētījumā iegūtos rezultātus
 • eksperimenta metodi, lai pārbaudītu izvirzīto hipotēzi
 • aptaujas metodi, lai izzinātu/noskaidrotu (kā?) viedokļus (par ko?)
 • intervijas metodi, lai noskaidrotu (kā?) viedokli/uzskatus (par ko?)
Jānosauc pētījumu bāze (vieta, kur tiks veikts pētījums).
Piemērs:
Pētījumu bāze ir Ogres rajona Birzgales pagasts.
Raksturota darba struktūra – nodaļu, apakšnodaļu, attēlu skaits, izmantotie informācijas avoti, pielikumu skaits.
Ievada paraugs
Piemērs:
Darba tēma. Malārija Latvijā un pasaulē.
Pamato tēmas izvēli, aktualitāti, oriģinalitāti, novitāti,  problēmu, tās atrisināšanas nepieciešamību.
 

Darba mērķis. Iepazīties un izpētīt saslimšanas iespējas ar malāriju Latvijā un izstrādāt ieteikumus nepieciešamajai profilaksei.

Darba uzdevumi.
1. Noskaidrot malārijas odu izplati, attīstības fāzes un to attīstību Latvijā.
2. Uzzināt inficēšanās iespējas ar malāriju, malārijas profilaksi un ārstēšanu saslimšanas gadījumā.
3. Informēt savus skolas biedrus un skolotājus par malāriju, malārijas odiem Latvijā un nepieciešamo profilaksi.
4. Konsultēties ar ārsti infekcionisti..., NVVC biologu..., NVVC potēšanas kabineta ārsti....

Hipotēze. Paaugstinoties klimata temperatūrai, iespējama saslimšana ar malāriju arī Latvijā.
 

Darbā izmantotās metodes. Literatūras analīze, odu un to kāpuru noteikšanas tabulas, apraksti.

Darba struktūra. Darbs sastāv no ievada, ... nodaļām, ... apakšnodaļām, secinājumiem, ... izmantoto informācijas avotu saraksta un ...  pielikumiem. Darbā ir ... attēli, ... tabulas.

 
Atsauce:
Rudīte Hahele. Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība. Rīga: RaKa, 2005. 68 lpp. 9984-15-767-9
http://www.adc.lv/a1v/images/raksti/zpd_metod.pdf
Vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai (2017): http://visc.gov.lv/visc/projekti/dokumenti/esf_8321/20180108_zpd_vadlinijas.pdf