• Titullapa 
  • Anotācija
  • Anotācija svešvalodā (Abstract)
  • Darba satura rādītājs
  • Ievads
  • Darba satura daļas (literatūras apskats, metožu apraksts, iegūtie rezultāti un to analīze)
  • Secinājumi
  • Literatūras saraksts
  • Pielikumi
Satura rādītājs
 
ZPD satura rādītājā (tā virsraksts – Saturs) tiek uzskaitītas visas darba teksta nodaļas, apakšnodaļas un pielikumi. Jānumurē tikai darba satura pamatdaļas (ievadam, secinājumiem, literatūras sarakstam numura nav). Jābūt uzskatāmai virsrakstu un apakšvirsrakstu hierarhiskajai struktūrai, norādītiem darba lappušu numuriem, kuros virsraksti atrodami.

 
Satura rādītāja noformēšanas paraugs
 
 
saturs.bmp

 
 
Atsauce:
Rudīte Hahele. Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība. Rīga: RaKa, 2005. 68 lpp. 9984-15-767-9
http://www.adc.lv/a1v/images/raksti/zpd_metod.pdf
Vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai (2017): http://visc.gov.lv/visc/projekti/dokumenti/esf_8321/20180108_zpd_vadlinijas.pdf