• Titullapa
 • Anotācija
 • Anotācija svešvalodā (Abstract)
 • Darba satura rādītājs
 • Ievads
 • Darba satura daļas (literatūras apskats, metožu apraksts, iegūtie rezultāti un to analīze)
 • Secinājumi
 • Literatūras saraksts
 • Pielikumi
Darba virsraksts
 
Darba virsraksts atspoguļo darba tematu. Tam jābūt iespējami konkrētam, nav pieļaujama nekāda liekvārdība. Virsrakstu izlasot, jābūt saprotamai pētījuma jomai un būtībai. Taču vienlaikus virsrakstam jābūt pietiekami informatīvam, jāatspoguļo darba saturs un jābūt saprotamam iespējami plašākam lasītāju lokam. Darba virsrakstā neizmanto palīgteikumus un saīsinājumus. Jāizvairās no daudzsološa vai agresīva darba virsraksta.
 
Titullapa
Titullapā jānorāda (sk. paraugu):
 
 • izglītības iestādes pilns nosaukums;
 • darba nosaukums;
 • fakts, ka tas ir zinātniskās pētniecības darbs, kā arī zinātņu sekcija (apakšsekcija), kurā tas iesniegts;
 • autora (-u) vārds, uzvārds un klase;
 • darba vadītāja amats, vārds un uzvārds;
 • izstrādes vieta un gads.
 
Titullapas paraugs
 
[skolas nosaukums]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[darba virsraksts]
 
Zinātniski pētnieciskais darbs [sekcijas nosaukums] sekcijā
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darba autors [-e/-i/-es]: [Vārds, Uzvārds]
Darba vadītājs [-a]: [Vārds, Uzvārds]
 
 
 
[Pilsēta], [Gads]
 
Anotācija
Anotācijas mērķis ir dot vispārīgu priekšstatu par darba saturu, lai lasītājs varētu lemt par nepieciešamību iepazīties ar šo darbu dziļāk. Anotācija īsi un skaidri atbild uz šādiem jautājumiem:
 1. kāds ir darba mērķis;
 2. kas darīts mērķa sasniegšanai;
 3. kādi ir pētījuma galvenie rezultāti?
Anotācijas apjoms – ne vairāk par pusi lappuses. Parasti darba anotāciju raksta pašās beigās, kad ir noformulēti visi secinājumi. Taču nav vēlams anotāciju veidot, kompilējot vai īsinot ZPD pamattekstu.
Piemērs:
Anotācijas paraugs

Latvāņi, to izplatības ierobežošana. Linda Smeltere, Monta Smone, darba vadītāja Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas bioloģijas skolotāja mag. biol. Rudīte Hahele.

Darbā analizēts - Latvāņu vispārīgais raksturojums. Latvāņu bīstamība. Darba drošība, apkarojot latvāņu audzes. Latvāņu izmantošanas iespējas. Latvāņu ierobežošanas iespējas.

Darba mērķis:
Noskaidrojot latvāņu izplatību Latvijā, izzināt, cik efektīvi ir pašreizējie zinātnieku izstrādātie ieteikumi latvāņu apkarošanā.

Darba uzdevumi:
1. Iepazīties ar augu botānisko raksturojumu.
2. Apkopot informāciju par latvāņu izmantošanu floristikā, medicīnā.
3. Analizēt latvāņu apkarošanas metožu priekšrocības un trūkumus.
4. Iepazīstināt skolēnus ar izstrādātajiem informatīvajiem ieteikumiem.
 
Pētījumā secināts, ka pēc vairāku gadu zinātniskajiem pētījumiem nav atrasti efektīvi latvāņu iznīcināšanas paņēmieni Latvijā. Latvāņu pārsteidzoši ātrā izplatība dažos rajonos jau nopietni apdraud lauksaimniecībā izmantojamās platības. Latvāņu audzes sastopamas pat pilsētās, nopietni apdraudot gan pieaugušo, gan īpaši bērnu veselību, jo saskarsme ar latvāņiem rada ilglaicīgas brūces un paliekošas rētas. Tā ir kļuvusi par grūti apkarojamu un bīstamu nezāli, jo pašlaik ir izgājusi ārpus cilvēku kontroles.

Atslēgas vārdi : latvāņi, bīstamība, ierobežošana.

Darbs satur 29 lapas, 12 attēlus, 4 tabulas, 9 bibliogrāfiskos nosaukumus, 3 pielikumus. Darba praktiskajā daļā veikta aptauja Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 7.klasē, Valmieras pamatskolas 6.klasē un 5. klašu grupā, kā arī pieaugušajiem. Respondentu skaits ir 148. Darba rezultāti apkopoti, izanalizēti, salīdzināti un attēloti 4 tabulās un 9 attēlos.
Anotācija svešvalodā (Abstract)
  
Skolēnu ZPD ir nepieciešama arī anotācija kādā no Eiropas Savienības valodām. Pašlaik angļu valoda ir dominējošā starptautiskās akadēmiskās vides valoda, taču ir pieļaujami izņēmumi. Anotācijas sākumā ir jāiekļauj ZPD virsraksta tulkojums. Tālākajam tekstam ir jābūt latviešu valodā rakstītās anotācijas precīzam tulkojumam. Abas anotācijas var tikt ievietotas vienā ZPD lapā.

Atsauce:
Rudīte Hahele. Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība. Rīga: RaKa, 2005. 68 lpp. 9984-15-767-9
http://www.adc.lv/a1v/images/raksti/zpd_metod.pdf
Vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai (2017): http://visc.gov.lv/visc/projekti/dokumenti/esf_8321/20180108_zpd_vadlinijas.pdf