Zinātniskās pētniecības darbam ir jābūt uzrakstītam tā, lai pēc tā izlasīšanas pētījumu būtu iespējams pilnībā atkārtot. Tādēļ svarīgi ir ievērot izklāsta loģisku struktūru: ZPD teksts parāda, ka darba temats, mērķis, veiktais darbs, rezultāti un secinājumi ir savstarpēji saistīti. Skolēnu ZPD tekstam norādītajā secībā nepieciešami šādi komponenti:
 
  • Titullapa
  • Anotācija
  • Anotācija svešvalodā (Abstract)
  • Darba satura rādītājs
  • Ievads
  • Darba satura daļas (literatūras apskats, metožu apraksts, iegūtie rezultāti un to analīze)
  • Secinājumi
  • Literatūras saraksts
  • Pielikumi