• Titullapa 
  • Anotācija
  • Anotācija svešvalodā (Abstract)
  • Darba satura rādītājs
  • Ievads
  • Darba satura daļas (literatūras apskats, metožu apraksts, iegūtie rezultāti un to analīze)
  • Secinājumi
  • Literatūras saraksts
  • Pielikumi
Darba satura daļas
Ievadam seko ZPD nodaļas, kas apraksta izvirzītās problēmas izpēti, secīgi un strukturēti atklājot, kā pētījumā ir rasta atbilde uz pētījuma jautājumu, kā risināti darba uzdevumi vai pierādīta hipotēze. ZPD nodaļas ietver šos komponentus: literatūras apskats (pētījuma teorētiskais pamatojums), metožu apraksts, iegūtie rezultāti un to analīze. Nodaļu nosaukumiem var lietot gan formālos (“Literatūras apskats”, “Metode”, Rezultāti”, “Analīze”), gan izvēlētajam darba tematam atbilstošus vai zinātņu nozarē tradicionāli lietotus nosaukumus. Katrai no nodaļām, ja nepieciešams, var būt izvērsta apakšstruktūra.
 
Literatūras apskats Literatūras apskatā koncentrēti apkopo un analizē galvenos jau publicēto pētījumu rezultātus par izvēlēto tematu. Tajā tiek atklāti dažādi viedokļi, uzskati, koncepcijas, tās salīdzinot, kritiski izvērtējot. Vērtējumam jābūt pamatotam.
 
Metode Šajā nodaļā apraksta izvēlētās pētījuma datu vākšanas un analīzes metodes. Tam seko metodes izvēles pamatojums un pētījuma veikšanas detalizēts apraksts, tostarp izmantotie tehniskie palīglīdzekļi un ierobežojumi. Nepieciešamības gadījumā jāapraksta arī datu ievākšanas procedūra, pētījuma dalībnieki, ar pētījuma ētiku saistītie jautājumi.
 
Rezultāti Rezultātu aprakstā tiek dots visu darbā iegūto rezultātu apkopojums. Visbiežāk to ir lietderīgi veikt tabulu vai grafiku formā. Jāapraksta arī visi novērojumi, kas veikti, lietojot izvēlētās metodes.
 
Analīze Analīze jeb pētījuma rezultātu interpretācija ir visoriģinālākā darba daļa. Tajā aprakstīta darbā iegūto datu apstrāde, novērojumu vai efektu skaidrojumi un analīze, kā arī 10 rezultātu salīdzinājums ar citu autoru publicētajiem datiem. 
 
Analīzes daļā kritiski jāvērtē, jāizsaka savas domas, jāpamato arī sava nostāja. Izmanto 3. personas formu: “autors konstatē”, “tiek analizēts”, “veiktie pētījumi pierāda” u. tml.).
Svarīgi!
Svarīgi iegaumēt, ka pētnieciskajā darbā, tāpat kā citos zinātniskajos darbos, jāizvairās no darbības vārda vienskaitļa un daudzskaitļa 1. personas formu („es" un „mēs") lietojuma!
Ieteicams lietot darbības vārdus darāmās un ciešamās kārtas 3. personas formā.

 
Nepareizi
Pareizi
es piekrītu
mēs izpētījām
veicot eksperimentu, konstatēju
ir jāpiekrīt, var piekrist
tika izpētīts
veicot eksperimentu, tika konstatēts
 
Dažreiz skolēni kļūdās, uzskatot, ka literatūras un citu avotu apskats ir viss ZPD. Jāatceras, ka ZPD skolēns dod savu personīgo ieguldījumu problēmas izpētē.
 
 
Atsauce:
Rudīte Hahele. Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība. Rīga: RaKa, 2005. 68 lpp. 9984-15-767-9
Vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai (2017): http://visc.gov.lv/visc/projekti/dokumenti/esf_8321/20180108_zpd_vadlinijas.pdf