• Titullapa 
 • Anotācija
 • Anotācija svešvalodā (Abstract)
 • Darba satura rādītājs
 • Ievads
 • Darba satura daļas (literatūras apskats, metožu apraksts, iegūtie rezultāti un to analīze)
 • Secinājumi
 • Literatūras saraksts
 • Pielikumi
Secinājumi
Secinājumi ir katras apakšnodaļas, daļas beigās.
Svarīgi!
Pētnieciskajam darbam ir gredzenveida kompozīcija - ievadā tika formulēts darba mērķis, uzdevumi un izvirzīta hipotēzi, bet nobeigumā izvērtē, kā sasniegts izvirzītais mērķis, kā paveikti uzdevumi, vai ir apstiprinājusies darba hipotēze.
Hipotēze ir pierādīta, ja pētījuma rezultātā iegūti pozitīvi, hipotēzi apstiprinoši rezultāti, nav pierādīta, ja rezultāti ir negatīvi. Tad iespējams vai pat nepieciešams turpināt problēmas izpēti (tas gan nav vienmēr jādara šajā pētnieciskajā darbā, to var darīt nākamajā pētnieciskajā darbā, par ko informē darba secinājumos). Der zināt, ka darbu iespējams aizstāvēt arī tad, ja hipotēze nav apstiprinājusies.
 
Secinājumiem jāatbilst darba uzdevumiem, ja kāds uzdevums nav izpildīts, tad jākomentē iemesli.
 
Pētnieciskā darba gaitā iegūtos rezultātus un pamatatziņas formulē secinājumu vai tēžu veidā. Gan tēzes, gan secinājumi ir jānumurē un katrs jāraksta jaunā rindkopā.
 
Nobeigumā informē arī par to, kur pētījuma rezultātus turpmāk varēs izmantot, t. i., praktiski pielietot. Ja iespējams, vēlams uzrakstīt arī savus priekšlikumus problēmas atrisināšanai vai pētījumu turpināšanai.
 
Secinājumos neatkārto vispārzināmus apgalvojumus.
Svarīgi!
Secinājumi satur jaunu, pētījumos gūtu informāciju.
 
Secinājumu paraugs. ZPD "Platona ķermeņi"
Piemērs:
Secinājumi
 
Darbā izvirzītais mērķis ir sasniegts. Ir izveidots daudzveidīgs materiālu klāsts, kurā ir aplūkoti Platona ķermeņi no dažādiem aspektiem.

Darbā izvirzītie uzdevumi ir izpildīti. Katrs no ķermeņiem ir analizēts kā stereometrijas elements, dots ieskats par šo ķermeņu lomu sakrālajā ģeometrijā, sniegta informācija par Platona ķermeņu nozīmi senajā Grieķijā un to praktisko pielietošanu.

Hipotēze par to, ka Platona ķermeņi ir ne tikai fizisko, bet arī garīgo sfēru objekti ir piepildījusies. Platona ķermeņiem ir nozīmīga vieta 
 • stereometrijā, kur svarīgi ir precīzas konstrukcijas un aprēķini,
 • sakrālajā ģeometrijā, kurā ģeometriskās formas pašas par sevi ir dievišķā līdzsvara un skaistuma nesējas,
 • vēsturiskajos  uzskatos par pasaules uzbūvi un kārtību.
Šo darbu matemātikas skolotājs var izmantot mācību stundās vidusskolā.
Papildus var izmantot prezentācijas materiālus, kurā Platona ķermeņi ir kustīgi 3D formātā.
Jebkura vecuma skolēni var lietot pielikumā dotos šablonus, lai Platona ķermeņus izveidotu no papīra.
Šim darbam atbilstošais ievads
Piemērs:
Ievads
 
Darba tēma: Platona ķermeņi.

Tēma par Platona ķermeņiem ir iekļauta vidējās izglītības matemātikas standartā, taču mācību līdzekļi vēl nav izstrādāti. Platona ķermeņi ir interesanta objekti un tos var aplūkot no dažādiem aspektiem.
 
Darba mērķis: Izpētīt Platona ķermeņus no dažādiem viedokļiem.

Darba uzdevumi:
1. Noskaidrot, kas ir Platona ķermeņi.
2. Iepazīties ar sakrālās ģeometrijas elementiem.
3. Izzināt Platona ķermeņu nozīmi senajā Grieķijā.
4. Sistematizēt iegūto informāciju par sekojošiem ģeometriskajiem ķermeņiem:
 • tetraedrs
 • kubs
 • oktaedrs
 • ikosaedrs
 • dodekaedrs.

Hipotēze: Platona ķermeņi ir ne tikai fizisko, bet arī garīgo sfēru objekti.

Darbā izmantotās metodes: informācijas atrašana, analīze un sakārtošana, attēlu un tabulu veidošana.

Darba struktūra: Darbs sastāv no ievada, septiņām nodaļām, divdesmit apakšnodaļām, secinājumiem. Darbā ir divdesmit deviņi attēli un deviņas tabulas, izmantoti desmit informācijas avoti.
Atsauce:
 Rudīte Hahele. Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība. Rīga: RaKa, 2005. 68 lpp. 9984-15-767-9
 Elīnas Jaunslaviete, Platona ķermeņi : skolēna ZPD. Ropažu vidusskola. 2010. gads.