• Titullapa 
 • Anotācija
 • Anotācija svešvalodā (Abstract)
 • Darba satura rādītājs
 • Ievads
 • Darba satura daļas (literatūras apskats, metožu apraksts, iegūtie rezultāti un to analīze)
 • Secinājumi
 • Literatūras saraksts
 • Pielikumi
Literatūras saraksts
Literatūras sarakstā iekļauj visus darbā pieminētos pētījumus vai avotus un tikai tos. Tiem jābūt sakārtotiem alfabēta vai citēšanas secībā (atkarīgs no zinātņu jomas), numurētiem un jāsatur precīza bibliogrāfiska norāde tā, lai katra literatūras saraksta vienība būtu nepārprotami identificējama un atrodama.
 
Jānorāda autors (-i), publicēšanas gads, darba nosaukums, publicēšanas vieta, izdevējs. Saraksta un atsauču noformēšanai var izvēlēties kādu no standartiem, bet izvēlētā noformējuma lietojumam jābūt konsekventam (t. i., visā darbā jālieto viena veida bibliogrāfiskais noformējums).
 
ZPD tekstā uz katru no literatūras sarakstā norādītajiem avotiem ir jābūt vismaz vienai atsaucei. Būtu jāizvairās no populāriem nezinātniskiem resursiem, tostarp internetā atrodamās informācijas, kas izvietota dažādu produktu ražotāju vai pārdevēju vietnēs, interneta dienasgrāmatās (blogos), jautājumu un atbilžu lapās, tekstiem bez autora, bez publicēšanas datuma u. tml.
 
Bibliogrāfisko norāžu piemēri
 
Grāmatas apraksta shēma:
Svarīgi!
N.p.k. Uzvārds, vārds vai iniciālis. Grāmatas nosaukums. Izdošanas vieta: izdevniecība, izdošanas gads. Kopējais lappušu skaits. ISBN numurs.
 • 3. Baltakmens, R. Latvietis un viņa zirgi. Rīga: Valters un Rapa, 2000. 282 lpp. ISBN 9984-59-540-4
 
Ja atsaucēs izmantoti viena autora divi darbi, kuri izdoti vienā gadā, tad tos izmantoto avotu sarakstā apzīmē ar mazajiem burtiem (a, b):
 • 1. Repše, G. (2000a) Īkstīte. Rīga: Pētergailis, 2000. 182 lpp.
 • 2. Repše, G. (2000b) Tuvplāni. Rīga: Jumava, 2000. 130 lpp.
 
Ja izdevumā netiek norādīts autors, tad bibliogrāfisko norādi veido pēc izdevuma nosaukuma:
 • Lielā ilustrētā enciklopēdija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. 660 lpp. ISBN 9984-04-190-5
 
Ja par izdevumu atbildīgs sastādītājs vai redaktors, šos apzīmējumus īsina (red. vai sast.):
 • Grants, G. (sast.) Latvijas selekcionāru ziedi. Rīga: Jumava, 1999. 159 lpp. ISBN 9984-05-201-X
   
 • Strazds, M. (red.) Latvijas ūdeņu putni. Rīga: Jāņa sēta, 1999. 208 lpp. ISBN 9984-9180-4-1

Ja grāmatai ir divi vai trīs autori, tad raksta tādā secībā, kādā tie minēti izdevuma titullapā, starp autoriem liekot komatu:
 • Nagle, E., Gribuste, R. Bioloģija 9.klasei. Rīga: Lielvārds, 2003. 192 lpp. ISBN 9984-11-072-9
 
Ja grāmatai ir vairāk nekā trīs autori, norādi veido pēc nosaukuma (norāda visus vai pirmos trīs autorus, pārējos aizstājot ar „u.c.”:
 • Siguldas novadmācība. Berga, I,. Ceske, E., Čekstere, I. u.c. Rīga: Preses nams, 2002. 186 lpp. ISBN 9984-19-250-4
 
Rakstu krājuma apraksta shēma:
Svarīgi!
N.p.k. Autora uzvārds, vārds vai iniciālis. Raksta nosaukums. No: Grāmatas nosaukums. Izdošanas vieta: izdevniecība, izdošanas gads. Raksta ietverošās lappuses. Standartnumurs.
 • Martinsone, K. Adekvāts pašvērtējums – optimālais pašizjūtas un savas identitātes apzināšanās garants. No: Personības pašizjūta un identitāte. Rīga: Mācību apgāds NT, 1998, 27.-39. lpp. ISBN 9984-671-47-5

Žurnāla raksta apraksta shēma:
Svarīgi!
Autora uzvārds, vārds vai iniciālis. Raksta nosaukums. Izdevuma nosaukums, Sējums (numurs), gads, raksta ietverošās lappuses. Standartnumurs.
 • Kuzmanis, J. Dzīvās dabas monstri. Terra, septembris/oktobris, 2005, 14.-17. lpp. ISSN 1407-7191

Laikraksta raksta apraksta shēma:
Svarīgi!
Autora uzvārds, vārds vai iniciālis. Raksta nosaukums. Laikraksta nosaukums, Numurs, gads, raksta ietverošās lappuses. Standartnumurs.
 • Zālīte, Z. Eitanāzija. Palīdzība vai slepkavība? Diena, Nr.250, 2005, 1.oktobris, 3 lpp. ISSN 1407-1290
 
Materiāli no interneta:
Svarīgi!
Autora uzvārds, vārds vai iniciālis, Publikācijas nosaukums. Kvadrātiekavās norāde par elektroniskā resursa veidu. Kvadrātiekavās datums, kad interneta resurss skatīts. Piezīme par publikācijas pieeju internetā.
 • Suler, J. The psychology of cyberspace [online]. [Cited 06.10.2002]. Available: http://www.rider.edu/users/suler/psycyber/psycyber.html
   
 • Latvijas augi un sēnes [tiešsaiste]. [Skatīts 01.10.2005]. Pieejams: http://www.latvijas.daba.lv/augi_senes/
 
Nepublicētie materiāli – maģistru, bakalauru darbi:
 • Hahele, R. Lubāna ūdensputnu ornitofauna : maģistra darbs. Daugavpils Universitāte. Daugavpils, 1994. 144 lpp.
 
Vairāksējumu izdevumi:
 • Ziedonis,I.Raksti.Rīga:Nordik,1998,9.sēj.,397lpp.ISBN 9984-510-263
 
Atsauce:
Rudīte Hahele. Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība. Rīga: RaKa, 2005. 68 lpp. 9984-15-767-9
Vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai (2017): http://visc.gov.lv/visc/projekti/dokumenti/esf_8321/20180108_zpd_vadlinijas.pdf