Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Lineārā perspektīva Jēdzieni: perspektīva, horizonta līnija, satekpunkts. Lineārā perspektīva ir zinātniski pamatota sistēma, kas rada dziļuma ilūziju plaknē. (K.Li.3.) Zina, kas ir lineārā perspektīva. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo lineāro perspektīvu.
2. Satekpunktu skaits un perspektīva Jēdzieni: perspektīva, horizonta līnija, satekpunkts. Perspektīvai ir dažādi veidi, un mākslinieki var tos kombinēt, lai divdimensionālā plaknē panāktu telpiskuma izjūtu.(K.Li.3.) Prot raksturot viena, divu un trīs satekpunktu perspektīvas.
3. Gaisa perspektīva Jēdzieni: gaisa perspektīva. Kopīgi apskata Jūlija Federa mākslas darbu “Gaujas leja”, iepazīstas ar gaisa perspektīvas attēlošanas principiem. Zina, kas ir gaisa jeb atmosfēras perspektīva, izprot - kā to praktiski attēlot mākslas darbā. Skolēnam nozīmīgākās datrbības: raksturo gaisa perspektīvu.
4. Krāsu perspektīva Jēdzieni: krāsu perspektīva. Perspektīvai ir dažādi veidi, un mākslinieki var tos kombinēt, lai divdimensionālā plaknē panāktu telpiskuma izjūtu. (K.Li.3.) Zina, kas ir krāsu perspektīva. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo krāsu perspektīvu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineārā perspektīva attēlos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: lineārā perspektīva, satekpunkts. Prot attēlos saskatīt lineārās perspektīvas pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos lineārās perspektīvas pazīmes.
2. Lineārā perspektīva mākslas darbu reprodukcijās 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jēdzieni: lineārā perspektīva. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt lineārās perspektīvas pazīmes, noteikt kopīgās un atšķirīgās pazīmes, noteikt lieko attēlu. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana.
3. Satekpunkti 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jēdzieni: satekpunkts. Zina, kas ir satekpunkts, kādos gadījumos izvēlas vienu, divu vai trīs satekpunktu perspektīvu. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo satekpunktu veidus.
4. Viena satekpunkta perspektīva 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: satekpunkts. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt viena satekpunkta perspektīvas pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos vienu satekpunktu.
5. Viena satekpunkta perspektīva mākslas darbu reprodukcijās 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: satekpunkts. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt viena satekpunkta perspektīvas pazīmes. Uzdevuma tips – attēla analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē attēlus, nosaka satekpunktus.
6. Satekpunkti kompozīcijā 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jēdzieni: satekpunkts. Prot attēlos noteikt satekpunktus, saskatīt kopīgās un atšķirīgās pazīmes, noteikt lieko attēlu. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, nosaka satekpunktus, izvēlas lieko attēlu.
7. Divu satekpunktu perspektīva 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: satekpunkts. Prot attēlos saskatīt divu satekpunktu perspektīvas pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbilžu izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē attēlus, nosaka satekpunktus.
8. Trīs satekpunktu perspektīva mākslas darbu reprodukcijās 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: satekpunkts. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt trīs satekpunktu perspektīvas pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, nosaka satekpunktu skaitu.
9. Satekpunkti, to skaits kompozīcijās 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jēdzieni: lineārā perspektīva, satekpunkts. Zina, kas ir lineārā perspektīva, kādos gadījumos izmanto noteiktu satekpunktu skaitu. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu analīze. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo lineāro perspektīvu, satekpunktus, saskata tos attēlos.
10. Lineārās perspektīvas veidi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: lineārā perspektīva, satekpunkts. Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt viena, divu un trīs satekpunktu perspektīvas pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, nosaka tajos satekpunktus.
11. Gaisa perspektīvas attēlošana mākslā (vēsturiskie fakti) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jēdzieni: gaisa perspektīva. Zina, kurā laika posmā sāka attēlot gaismas perspektīvu, kad tika izskaidroti gaisa perspektīvas principi, kuri mākslinieki izskaidroja šos principus.
12. Gaisa perspektīvas principi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jēdzieni: gaisa perspektīva. Prot raksturot gaisa perspektīvas principus. Uzdevuma tips – jautājums ar atbildes varainta izvēles iespējām. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo gaisa perspektīvas principus.
13. Gaisa perspektīvas vispārīgs raksturojums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jēdzieni: gaisa perspektīva. Prot raksturot gaisa perspektīvu, zina ar to saistītos vēsturiskos faktus, prot raksturot tās pazīmes. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo gaisa perspektīvu, ar to saistītos vēturiskos faktus.
14. Gaisa perspektīva Ķīnas mākslinieku ainavās 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: gaisa perspektīva. Prot saskatīt gaisa perspektīvas pazīmes Ķīnas mākslinieku tušas gleznojumos. Uzdevuma tips attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata gaisa perspektīvas pazīmes.
15. Gaisa perspektīvas principu formulēšana (vēsture), gaisa perspektīva Ķīnas tušas glezniecībā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jēdzieni: gaisa perspektīva. Zina, kad un kas noformulēja gaisa perspektīvas principus; prot noteikt šo principu pazīmes Ķīnas tušas gleznojumos. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu analīze. Skolēnam nozīmīgākās darbības: pārzina gaisa perspektīvas izveidi, saskata to attēlos.
16. Gaisa perspektīva glezniecībā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: gaisa perspektīva. Prot gleznu reprodukcijās saskatīt gaisa perspektīvas pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē reprodukcijas, saskata tajās gaisa perspektīvas pazīmes.
17. Gaisa perspektīva eļļas glezniecībā un tušas gleznojumos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: gaisa perspektīva. Prot saskatīt gaisa perspektīvas principus eļļas gleznojumu un tušas gleznojumu reprodukcijās. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: mākslas darbu reprodukcijās saskata gaisa perspektīvas pazīmes.
18. Gaisa perspektīva (vēsturiskie fakti), atmosfēras perspektīva mākslas darbu reprodukcijā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni:gaisa perspektīva.Prot raksturot gaisa perspektīvas vēsturiskos faktus,saskata atmosfēras perspektīvu mākslas darba reprodukcijā.Uzdevuma tips–atbildes izvēle, attēla analīze.Skolēnam nozīmīgākās darbības:pārzina gaisa perspektīvas vēsturiskos faktus,saskata gaisa perspektīvu reprodukcijās.
19. Pilnīgākā gaisa perspektīvas forma, atmosfēras perspektīva mākslas darbu reprodukcijās 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Raksturo pilnīgāko gaisa perspektīvas formu, saskata atmosfēras perspektīvu mākslas darbu reprodukcijās. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu analīze, atbildes izvēle. Raksturo pilnīgāko gaisa perspektīvas formu, attēlos saskata gaisa perspektīvu.
20. Gaisa perspektīvas pazīmes attēlos 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jēdzieni: gaisa perspektīva. Prot attēlos saskatīt gaisa perspektīvas pazīmes, salīdzināt attēlus, noteikt lieko. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē attēlus, saskata kopīgās un atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko attēlu.
21. Krāsu perspektīva – siltās un vēsās krāsas 1. izziņas līmenis zema 3 p. Jēdzieni: krāsu perspektīva. Prot raksturot silto un vēso krāsu vizuālās īpašības. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo silto un vēso krāsu izmantošanu krāsu perspektīvas radīšanā.
22. Krāsu perspektīva – silto un vēso krāsu vizuālās īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: krāsu perspektīva. Nošķir siltās, vēsās krāsas, prot raksturot to vizuālās īpašības. Uzdevuma tips – attēla analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē krāsas, raksturo to vizuālās īpašības.
23. Krāsu perspektīva – siltās un vēsās krāsas dabā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: krāsu perspektīva. Prot raksturot silto un vēso krāsu izmantošanu krāsu perspektīvā, spēj šīs krāsas saskatīt attēlos. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, raksturo silto un vēso krāsu īpašību izmantošanu krāsu perspektīvā.
24. Krāsu perspektīva – vēso toņu vizuālās īpašības telpas ilūzijas radīšanā 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jēdzieni: krāsu perspektīva. Prot raksturot vēso krāsu vizuālās īpašības, spēj saskatīt to radītos efektus attēlos. Uzdevumu tips – attēla analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata vēso krāsu pielietojumu krāsu perspektīvas radīšanā.
25. Krāsu perspektīvas principi 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jēdzieni: krāsu perspektīva. Prot attēlos saskatīt krāsu perspektīvas principus, noteikt lieko attēlu. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata kopīgās un atšķirīgās pazīmes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trīs satekpunktu perspektīva Citi vidēja 6 p. Apzinās perspektīvas likumsakarības. (K.6.2.1.; K.6.3.2.; K.6.1.1.) Prot attēlos saskatīt trīs satekpunktu perspektīvas pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, nosaka satekpunktu skaitu.
2. Perspektīvu veidi glezniecībā Citi augsta 3 p. Atpazīst dažādus perspektīvas veidus – gaisa, krāsu un lineāro perspektīvu. Saskata tos mākslas darbā. (K.6.2.1.; K.6.3.2.) Prot attēlos saskatīt dažādos perspektīvu veidus, noteikt kopīgās, atšķirīgās pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: saskata attēlos dažādo perspektīvu pazīmes, nosaka lieko attēlu.
3. Divu satekpunktu perspektīvas pazīmes Citi vidēja 4 p. Lineārā perspektīva ir zinātniski pamatota sistēma, kas rada dziļuma ilūziju plaknē. (K.Li.3.) Prot attēlos noteikt divu satekpunktu perspektīvu. Uzdevuma tips – attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē attēlus, nosaka satekpunktus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineārā perspektīva, satekpunkti 00:22:00 vidēja 16 p. Jēdzieni: lineārā perspektīva, satekpunkts. Apzinās perspektīvas likumsakarības. (K.6.2.1.; K.6.3.2.; K.6.1.1.) Prot attēlos saskatīt lineārās perspektīvas pazīmes; zina, kas ir satekpunkts, kādos gadījumos izvēlas vienu, divu vai trīs satekpunktu perspektīvu; prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt viena satekpunkta perspektīvas pazīmes; prot attēlos saskatīt trīs satekpunktu perspektīvas pazīmes; zina, kas ir lineārā perspektīva, kādos gadījumos izmanto noteiktu satekpunktu skaitu. Uzdevumu tipi – attēlu analīze, atbildes izvēle, patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos lineārās perspektīvas pazīmes; raksturo satekpunktu veidus; analizē attēlus, saskata tajos vienu satekpunktu; analizē attēlus, nosaka satekpunktu skaitu; raksturo lineāro perspektīvu, satekpunktus, saskata tos attēlos.
2. Gaisa perspektīva, krāsu perspektīva 00:33:00 vidēja 22 p. Jēdzieni:gaisa perspektīva, krāsu perspektīva. Atpazīst dažādus perspektīvas veidus – gaisa, krāsu un lineāro perspektīvu. Saskata tos mākslas darbā. (K.6.2.1.; K.6.3.2.) Zina, kurā laika posmā sāka attēlot gaismas perspektīvu, kad tika izskaidroti gaisa perspektīvas principi, kuri mākslinieki izskaidroja šos principus; prot raksturot gaisa perspektīvas principus; prot saskatīt gaisa perspektīvas pazīmes Ķīnas mākslinieku tušas gleznojumos; prot gleznu reprodukcijās saskatīt gaisa perspektīvas pazīmes; prot raksturot silto un vēso krāsu vizuālās īpašības; nošķir siltās, vēsās krāsas, prot raksturot to vizuālās īpašības, spēj saskatīt to radītos efektus attēlos; prot attēlos saskatīt krāsu perspektīvas principus, noteikt lieko attēlu; prot attēlos saskatīt dažādos perspektīvu veidus, noteikt kopīgās, atšķirīgās pazīmes. Uzdevumu tipi – patiess/nepatiess apgalvojums, jautājums ar atbildes varainta izvēles iespējām, attēlu tests, attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās _

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Perspektīvu veidi mākslā 00:33:00 vidēja 23 p. Jēdzieni: lineārā perspektīva, satekpunkts, gaisa perspektīva, krāsu perspektīva. Lineārā perspektīva ir zinātniski pamatota sistēma, kas rada dziļuma ilūziju plaknē. (K.Li.3.) Prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt linerārās perspektīvas pazīmes, noteikt kopīgās un atšķirīgās pazīmes, noteikt lieko attēlu; prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt viena satekpunkta perspektīvas pazīmes; prot attēlos noteikt divu satekpunktu perspektīvu; prot mākslas darbu reprodukcijās saskatīt trīs satekpunktu perspektīvas pazīmes; zina, kad un kas noformulēja gaisa perspektīvas principus; prot noteikt šo principu pazīmes Ķīnas tušas gleznojumos; prot saskatīt gaisa perspektīvas principus eļļas gleznojumu un tušas gleznojumu reprodukcijās; raksturo pilnīgāko gaisa perspektīvas formu, saskata atmosfēras perspektīvu mākslas darbu reprodukcijās; prot raksturot silto un vēso krāsu izmantošanu krāsu perspektīvā, spēj šīs krāsas saskatīt attēlos; prot attēlos saskatīt krāsu perspektīvas principus, not_