Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Teksts kā mākslas darba kompozīcijas elements Jēdzieni: kolāža, kontrasts, siluets, teksts, burtveidols. Zina, ka teksts var papildināt mākslas darbu, to var izmantot mākslas darba radīšanā. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: izprot teksta izmantošanas iespējas mākslas darba radīšanā.
2. Iniciālis Izpratne par burtiem kā vizuālām zīmēm iniciāļos. Zina, kas ir iniciālis, spēj to raksturot. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo iniciāli, tā dažādos veidus.
3. Teksts mākslā Jēdzieni: siluets,teksts. Interneta resursos meklē piemērus dažādiem rakstību veidiem dažādos laikos, vāc informāciju par burtu mākslas veidiem. Zina, kas ir vizuālie dzejoļi, kaligrāfija, kaligramma, prot raksturot kaligrammu veidus. Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo teksta izmantošanu mākslā.
4. Teksta māksla (tekstart) Jēdzieni: tekstart (typart). Tekstart (typart) izmanto tikai burtus, ciparus un zīmes. (K.Li.1.). Prot raksturot vienu no abstraktās mākslas paveidiem – tekstart. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: zina, kas ir tekstart, prot to raksturot.
5. Burtveidoli Jēdzieni: burtveidols. Zina, ka pastāv dažādi burtveidoli. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo dažādus burtveidolus.
6. Burtu dizains Jēdzieni: siluets, teksts. Meklē un apskata piemērus par iniciāļu veidošanu. Zina, kā radoši iespējams attēlot burtus. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo dažādās iespējas burtu dizaina veidošanā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teksta izmantošana mākslā 1. izziņas līmenis zema 3 p. Jēdzieni: kolāža, teksts, burtveidols. Prot raksturot teksta izmantošanu mākslas darbos. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo teksta izmantošanu mākslā.
2. Teksts kolāžā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: kolāža, teksts. Prot attēlos saskatīt kolāžas pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata kolāžas pazīmes.
3. Teksta izmantošana mākslā, kolāža 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: kolāža, teksts, burtveidols. Prot raksturot teksta izmantošanu mākslas darbos, spēj attēlos saskatīt kolāžas pazīmes. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu analīze. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo teksta izmantošanu mākslā, attēlos saskata kolāžas pazīmes.
4. Teksts kā kolāžas elements 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jēdzieni: kolāža, teksts. Prot attēlos saskatīt tekstu kā kolāžas elementu, spēj noteikt kopīgās, atšķirīgās pazīmes, izvēlēties lieko attēlu. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata kopīgās un atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko attēlu.
5. Teksts un siluets 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jēdzieni: siluets, teksts. Prot attēlā saskatīt siluetu, kuru veido teksts. Uzdevuma tips – attēla analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlu, saskata tajā siluetu.
6. Teksts kolāžā, teksts un siluets 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: kolāža, teksts. Prot attēlos saskatīt kolāžas pazīmes, spēj saskatīt siluetu, kuru veido teksts. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata kolāžas pazīmes, atpazīst siluetus.
7. Silueti mākslā 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jēdzieni: siluets. Prot attēlos saskatīt siluetus, analizēt tos, spēj saskatīt kopīgās un atšķirīgās pazīmes, noteikt lieko attēlu. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata kopīgās, atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko attēlu.
8. Iniciāļa raksturojums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izpratne par burtiem kā vizuālām zīmēm iniciāļos. Zina, kas ir iniciālis, prot to raksturot. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo iniciāli, tā noformēšanu senos laikos.
9. Iniciālis, tā noformējums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izpratne par burtiem kā vizuālām zīmēm iniciāļos. Prot saskatīt tekstā iniciāli, spēj to raksturot. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos iniciāļus, raksturo tos.
10. Iniciālis rokrakstu grāmatu izgatavošanas sākumposmā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izpratne par burtiem kā vizuālām zīmēm iniciāļos. Prot raksturot iniciāļus rokrakstu grāmatu izgatavošanas sākumposmā. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlos redzamos iniciāļus, nosaka – kuri raksturīgi rokrakstu grāmatu izgatavošanas sākumposmam.
11. Iniciālis – raksturojums, pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izpratne par burtiem kā vizuālām zīmēm iniciāļos. Zina, kas ir iniciālis, prot to raksturot. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums, attēla analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo iniciāli, tā noformēšanu senos laikos, analizē attēlu, raksturo to.
12. Iniciāļi dažādos rokrakstu grāmatu izgatavošanas posmos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izpratne par burtiem kā vizuālām zīmēm iniciāļos. Prot raksturot iniciāļu izmēru dažādos laika posmos. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, raksturo noteiktu laika posmu rokrakstu grāmatu izgatavošanā.
13. Vizuālo dzejoļu raksturojums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izpratne par burtiem kā vizuālām zīmēm mākslas darbos. Prot raksturot vizuālos dzejoļus. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: zina, kā mākslas darba radīšanā var izmantot rakstu zīmes.
14. Kaligramma 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teksta, burtu izmantošanai radošajā darbā ir konkrēts mērķis, lai izteiktu domas, izjūtas un līdzpārdzīvojumu. (K.Li.3.) Prot attēlos saskatīt kaligrammas pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos kaligrammas pazīmes.
15. Vizuālie dzejoļi, kaligramma 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izpratne par burtiem kā vizuālām zīmēm mākslas darbos. Prot raksturot vizuālos dzejoļus, zina, kas ir kaligramma. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: zina, kā mākslas darba radīšanā var izmantot rakstu zīmes.
16. Iniciāļi dažādos rokrakstu grāmatu izgatavošanas vidusposmā, kaligramma 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jēdzieni:teksts, siluets. Izpratne par burtiem kā vizuālām zīmēm iniciāļos. Prot raksturot iniciāļu izmēru dažādos laika posmos, kaligrammu. Uzdevuma tips–attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības:analizē attēlus, raksturo iniciālim atbilstošo laika posmu, kaligrammas.
17. Teksta izmantošanas paņēmieni mākslā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: siluets, teksts. Izpratne par burtiem kā vizuālām zīmēm mākslas darbos. Prot attēlā saskatīt noteiktas teksta izmantošanas mākslā paņēmiena pazīmes. Uzdevuma tips – attēla analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlu, izvēlas tam atbilstošo paņēmienu.
18. Teksta mākslas raksturīgās iezīmes 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jēdzieni: tekstart (typart). Tekstart (typart) izmanto tikai burtus, ciparus un zīmes. (K.Li.1.) Zina, kas ir "tekstart", prot to raksturot. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo "tekstart".
19. Teksta mākslas (tekstart) raksturojums 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Jēdzieni: tekstart. Tekstart (typart) izmanto tikai burtus, ciparus un zīmes. (K.Li.1.) Prot raksturot vienu no abstraktās mākslas paveidiem – tekstart. Uzdevuma tips – loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo tekstart, analizē piedāvātās atbildes, meklē kopsakarības, nosaka lieko.
20. Teksta mākslas pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: tekstart (typart). Savu attieksmi par kādu notikumu vai problēmu var izteikt radošajā darbā ar tekstart (typart) palīdzību. (K.Li.2.) Prot attēlos saskatīt teksta mākslas pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu tests, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos teksta mākslas pazīmes.
21. Burti un simboli mākslā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: siluets, teksts, burtveidols, tekstart (typart). Prot attēlos noteikt kopīgās un atšķirīgas pazīmes, spēj noteikt lieko attēlu. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos kopīgās un atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko attēlu.
22. Teksta māksla – raksturojums, pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: tekstart (typart). Tekstart (typart) izmanto tikai burtus, ciparus un zīmes. (K.Li.1.) Zina, kas ir "tekstart", prot to raksturot, saskatīt attēlos tā pazīmes. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu analīze. Skolēnam nozīīmīgākās darbības: raksturo "tekstart".

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Iniciāļi senajās rokrakstu grāmatās Citi augsta 3 p. Izpratne par burtiem kā vizuālām zīmēm iniciāļos. Prot raksturot iniciāļus dažāda laikaposma rokrakstu grāmatās. Uzdevuma tips – attēlu analīze, liekā attēlā noteikšana, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata kopīgās un atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko attēlu.
2. Teksts mākslas darba radīšanā Citi augsta 3 p. Jēdzieni: siluets, teksts. Izpratne par burtiem kā vizuālām zīmēm mākslas darbos. Prot analizēt attēlus, saskatīt kopīgās un atšķirīgās pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos kopīgās, atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko attēlu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teksts kā mākslas darbs 00:35:00 vidēja 19 p. Jēdzieni: siluets, kolāža, teksts, burtveidols, tekstart (typart). Izpratne par burtiem kā vizuālām zīmēm iniciāļos, mākslas darbos. Tekstart (typart) izmanto tikai burtus, ciparus un zīmes. (K.Li.1.) Savu attieksmi par kādu notikumu vai problēmu var izteikt radošajā darbā ar tekstart (typart) palīdzību. (K.Li.2.) Prot raksturot teksta izmantošanu mākslas darbos, prot attēlā saskatīt siluetu, kuru veido teksts, zina, kas ir iniciālis, prot to raksturot, prot raksturot iniciāļļus rokrakstu grāmatu izgatavošanas sākumposmā, prot raksturot iniciāļus dažāda laikaposma rokrakstu grāmatās, prot raksturot vizuālos dzejoļus, zina, kas ir kaligramma, zina, kas ir "tekstart", prot to raksturot, prot attēlos saskatīt teksta mākslas pazīmes. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu analīze, attēlu tests, liekā attēlā noteikšana, atbildes ievilkšana, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo teksta izmantošanu mākslā, analizē attēlu, saskata tajā siluetu, raksturo ini_

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teksta dažādā izmantošana mākslas darba radīšanā 00:35:00 vidēja 23 p. Jēdzieni: kolāža, teksts, siluets, tekstart. Izpratne par burtiem kā vizuālām zīmēm iniciāļos, mākslas darbos. Tekstart (typart) izmanto tikai burtus, ciparus un zīmes. (K.Li.1.) Teksta, burtu izmantošanai radošajā darbā ir konkrēts mērķis, lai izteiktu domas, izjūtas un līdzpārdzīvojumu. (K.Li.3.) Prot attēlos saskatīt kolāžas pazīmes, saskatīt siluetus, analizēt tos, spēj saskatīt kopīgās un atšķirīgās pazīmes, noteikt lieko attēlu, prot saskatīt tekstā iniciāli, spēj to raksturot, prot raksturot iniciāļu izmēru dažādos laika posmos, prot attēlos saskatīt kaligrammas pazīmes, prot analizēt attēlus, saskatīt kopīgās un atšķirīgās pazīmes, prot raksturot vienu no abstraktās mākslas paveidiem – tekstart zina, kas ir "tekstart", prot to raksturot, saskatīt attēlos tā pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu tests, attēlu analīze, atbildes izvēle, patiess/nepatiess apgalvojums, atbildes ievilkšana, loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata kolāžas pazīmes, saskata ko_