Vārds "kultūra" apzīmē cilvēku darbības veidus. Kultūra ietver cilvēka radītās tehnoloģijas, mākslu, zinātni, dažādu cilvēku grupu uzvedību, paradumus, vērtības.
 
6.jpg
Janis Rozentāls, "Pēc dievkalpojuma"
 
Vēsture ir zinātne, kas pēta cilvēku sabiedrības attīstību no senas pagātnes līdz mūsdienām. Tā apraksta un skaidro dažādus pagātnes notikumus, likumsakarības.
 
3.jpg
Arkla izmantošana zemes apstrādē, Senā Ēģipte, sienu gleznojums
  
4.jpg
Arklu veidi, 19. gadsimts
 
Kultūras vēsture pēta cilvēku kultūras sasniegumus no senatnes līdz mūsdienām.
 
Kultūrvēsturisks objekts – tāds objekts, kas saistīts ar kultūru, attiecas uz kultūras vēsturi.
 
Kultūras piemineklis ir seno kultūras sasniegumu liecības.
 
7.jpg
Rundāles pils, valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, valsts aizsargājamais kultūras piemineklis
 
Kultūras piemineklis ir, piemēram, mākslas darbi, celtnes, pilsētu vēsturiskie centri, seni kapi, kapsētas, parki, ievērojamu personu darbības vietas, vēsturisku notikumu norises vietas. Šiem objektiem ir vēsturiska, zinātniska vai mākslinieciska vērtība.
 
1.png
Zīme, kas norāda, ka objekts ir kultūras piemineklis
 
Kultūras pieminekļus iedala vairākās grupās.
 
Arhitektūras pieminekļi – celtnes ar zinātnisku, vēsturiski arhitektonisku vai vēsturiski māksliniecisku nozīmi. Tie var būt dažādas celtnes, kapsētas, parki un dārzi.
 
8.jpg
Rīgas Doms, valsts nozīmes arhitektūras piemineklis
 
Arheoloģiskais piemineklis – vēsturiskas nozīmes objekts, kuru pēta ar arheoloģijas metodēm (veicot izrakumus). Tās ir senās apmetnes, pilskalni (pauguri, uz kuriem senatnē atradušās pilis), senas pilis, pilsētas, ceļi, ostas, svētvietas (īpaši akmeņi, koki), apbedījumi, vietas, kur notikušas senas kaujas.
 
9.jpg
Laivveida akmens krāvumu senkapi jeb "Velna laiva", Lubes pagasts, valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis
 
Mākslas piemineklis – mākslas darbi ar vēsturisku vērtību (piemēram, cilnis, vitrāža, griestu gleznojums). Tas var būt gan tēlniecības, gan glezniecības darbs.
 
13.jpg
Cēsis, Sv. Jāņa luterāņu baznīcas vitrāža, valsts nozīmes mākslas piemineklis
 
Vēstures piemineklis – teritorija, vieta, celtne vai priekšmets, kas saistīts ar kādu nozīmīgu vēsturisku notikumu vai cilvēku.
 
14.jpg
Komponista Alfrēda Kalniņa dzimtās mājas Cēsīs, valsts nozīmes vēstures piemineklis
 
Kultūras pieminekļi visā pasaulē tiek aizsargāti ar likumu. Latvijā ar kultūras pieminekļu aizsardzību nodarbojas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.
 
1997. gadā Rīgas vēsturiskais centrs tika iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā (Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas izveidotais saraksts, kurā iekļauti nozīmīgi kultūrvēsturiski objekti no visas pasaules).
 
12.jpg
Vecrīga
 
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauti kultūras pieminekļi Latvijā ar vēsturisku, zinātnisku, māksliniecisku vērtību. Tajā iekļautas kultūrvēsturiskais ainavas, ēkas un ēku grupas, mākslas darbi, iekārtas, priekšmeti.
 
Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi tiek iedalīti vairākās grupās:
  • arheoloģijas pieminekļi;
  • pilsētbūvniecības pieminekļi;
  • arhitektūras pieminekļi;
  • mākslas pieminekļi;
  • vēsturisko notikumu vietas.
Informāciju par katrā pilsētā apskatāmajiem kultūrvēsturiskajiem objektiem sniedz Tūrisma informācijas centri. Šeit ikviens var gūt informāciju par nozīmīgajiem apskates objektiem, tūrisma maršrutiem, saņemt kartes un citus informatīvos materiālus.
 
Atsauce:
https://lv.wikipedia.org/wiki/Arheoloģiskais_piemineklis
https://lv.wikipedia.org/wiki/Arhitektūras_piemineklis
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kultūra
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kultūras_piemineklis
https://www.vardnica.lv/svesvardu-vardnica/k/kulturvesturisks
https://www.latvia.travel/lv/raksts/turisma-informacijas-centri
https://lv.wikipedia.org/wiki/Valsts_aizsargājamo_kultūras_pieminekļu_saraksts
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vēsture
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vēstures_piemineklis
Attēli:
https://lv.wikipedia.org/wiki/Janis_Rozentāls#/media/Attēls:Rozentals_Pec_dievkalpojuma.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Plough#/media/File:Maler_der_Grabkammer_des_Sennudem_001.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Plough#/media/File:Aratro_1849.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Rundāle_Palace#/media/File:Rundale_Palace_(6483271573).jpg
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kultūras_piemineklis#/media/Att%C4%93ls:Distinctive_emblem_for_cultural_property.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Riga_Cathedral#/media/File:Riga_Dom_02.JPG
https://lv.wikipedia.org/wiki/Velna_laivas#/media/Att%C4%93ls:B%C4%ABlavu_Velna_laiva_2004-08-13.jpg
https://lv.wikipedia.org/wiki/Valsts_aizsarg%C4%81jamie_kult%C5%ABras_pieminek%C4%BCi_C%C4%93su_novad%C4%81#/media/Att%C4%93ls:Vitraza.JPG
https://lv.wikipedia.org/wiki/Valsts_aizsarg%C4%81jamie_kult%C5%ABras_pieminek%C4%BCi_C%C4%93su_novad%C4%81#/media/Att%C4%93ls:Komponista_A.Kalni%C5%86a_dzimt%C4%81s_m%C4%81jas_1.jpg
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vecrīga#/media/Attēls:Riga_Vecpilseta.jpg