Centralizētā krievu valodas eksāmena programma 2013./2014. mācību gads
 
 
Eksāmena mērķis
Novērtēt izglītojamo sasniegumus svešvalodā atbilstoši 2013.gada 21.maija Ministru
kabineta noteikumu Nr.281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu,
mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” prasībām mācību
priekšmetu standartā Svešvaloda (2.pielikums).
Eksāmena adresāts
Eksāmenu veic 12.klases izglītojamie un citi interesenti, kuriem jākārto vai kuri izvēlējušies
kārtot eksāmenu svešvalodā.
Eksāmena darba uzbūve
Pārbaudes darbs sastāv no 5 daļām – lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma,
rakstīšanas un mutvārdu daļas.
  
Eksāmena darba daļu īpatsvars un izpildei paredzētais laiks
 
Daļa
Maksimālais punktu skaits
Uzdevumu skaits
Daļas īpatsvars %
Izpildes  laiks
Lasīšanas
30
3
20
50 min
Klausīšanās
30
20
30 min
Valodas lietojuma
40 x 0.75 
4
20
30 min
  
Rakstīšanas
40 x 0.75
2
20
70 min
Mutvārdu
30
3
20
12-15 min
Kopā
150
15
100
 
150  punkti.
  
Tēmu īpatsvars eksāmena darbā
  
 Izziņas darbības līmenis Izziņas darbības līmenisIzziņas darbības līmenis 
Mācību priekšmeta
saturs
Iegaumēšanas un
izpratnes līmenis,
%
Zināšanu un
prasmju
lietošana,
%
Analīzes un
produktīvās
darbības līmenis,
%
Kopā
darbā,
%
Valodas prasmes    45 – 50
 Valodas lietojums    5 – 10
Valodas funkcijas
   30 – 35
Sarunvalodas
temati
   5
Saziņas līdzekļi    5
Kopā
20 – 25 50 – 60 20 – 25 100

Uzdevumu veidu īpatsvars eksāmena darbā krievu valoda
  
Uzdevumu veidi Punktu skaits Īpatsvars visā darbā, %Uzdevumu skaits Punktu skaits Īpatsvars visā darbā, %
Vērtējuma izvēles 44429
Atbilžu izvēles 3 2718
Savietošanas 15
Tukšo vietu
aizpildīšanas
164
Īso atbilžu164
Strukturēti
(esejuzdevums)
2
30 20
Intervija, dialogs,
monologs
3 30 20
Kopā 15 150 100
 
Vērtēšanas kārtība
Izglītojamā iegūto punktu summu katrā daļā un iegūto punktu summu visā darbā izsaka
procentuālajā novērtējumā.
Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot eksāmena laikā
Darbs veicams ar pildspalvu.
*Ja darbā izmanto citātu, nepieciešams norādīt arī tā autoru.
  
Ar zīmuli rakstītais netiek vērtēts.
Eksāmena norises laikā eksāmena vadītājs skaidrojumus par uzdevumiem nesniedz.
 
Atsauce:
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/programmas