Mutvārdu daļa
Svarīgi!
Mutvārdu daļā skolēns veic 3 savstarpēji nesaistītus uzdevumus!!! Tas nozīmē, ka katram uzdevumam skolēns izvēlas atsevišķu biļeti.
1.uzdevums - Intervija
Uzbūve: Mutvārdu daļas pirmais uzdevums ir intervija, kuras laikā intervētājs uzdod 5 jautājumus par skolēna nejauši izvēlēto tematu. Jautājumi skolēnam nav doti - tie norādīti skolotāja mutvārdu daļas materiālā atbilstoši dotajam tematam.
 
Uzdevuma ilgums: 3 - 5 minūtes 
 
2. uzdevums - Lomu spēle (dialogs)
Uzbūve: Mutvārdu daļas otrais uzdevums ir lomu spēle. Skolēns izvēlas vienu no aizsegtajām lomu spēles kartēm un vienas minūtes laikā sagatavojas sarunai. Pēc 1 minūtes dialogu uzsāk skolēns vai intervētājs (atbilstoši norādījumiem). Intervētājam ir jāseko sarunas gaitai un jāievēro skolotāja lomai norādītais teksts.
 
Uzdevuma ilgums: 3 - 5 minūtes
 
3. uzdevums - Monologs
Uzbūve: Mutvārdu daļas trešais uzdevums ir monologruna (kopsavilkums un viedokļa izklāsts) par tekstu, kas atbilst kādai no tematiskajām jomām. Teksta apjoms nepārsniedz 60 - 80 vārdus. Izvēlētie publicistiskie teksti ir īsināti un pielāgoti eksāmena vajadzībām. Intervētājs skolēna atbildi nepārtrauc un nekomentē. Intervētājs seko skolēna atbildes laikam. Ja atbildes laiks netiek izmantots pilnībā, intervētājs pārjautā, vai skolēns vēl nevēlas papildināt atbildi. Ja laiks tiek pārsniegts, intervētājs norāda, ka atbilde ir jābeidz.
 
Atbildes sagatavošanas laiks: 2 minūtes. Gatavošanās laikā skolēns rakstiskas piezīmes neveic!
 
Atbildei paredzētais laiks: 3 minūtes