Gatavs matemātikas eksāmenam
ar video nodarbībām!


Skola2030 paraugā dotais sasniedzamais rezultāts: risina kompleksu matemātisku problēmu, sasaistot trigonometrijas un citu matemātikas apakšnozaru zināšanas.
Piemērs:
Aprēķini sin4x+cos4x, ja sinx+cosx=c.
Risinājums
 
1) sinx+cosx=c abas puses kāpina kvadrātā, pielieto formulu sin2x+cos2x=1
 
sinx+cosx2=c2sin2x+2sinxcosx+cos2x=c22sinxcosx+1=c2sinxcosx=c212
Šo rezultātu izmantosim tālāk.
 
1. variants tālākam risinājumam
sin4α+cos4α==sin2α+cos2α22sin2αcos2α==12sin2αcos2α==12c2122==1c42c2+12==1c4+2c22
 
2. variants tālākam risinājumam
 
sinx+cosx=c kāpinām 4. pakāpē, izmantojam Ņūtona binoma izvirzījumu, koeficientus nolasām no Paskāla trijstūra 4. rindas (skat. zemāk)
 
sinx+cosx4==sin4x+4sin3xcosx+6sin2xcos2x+4sinxcos3x+cos4x
 
Tātad
sin4x+4sin3xcosx+6sin2xcos2x+4sinxcos3x+cos4x=c4sin4x+cos4x+4sin3xcosx+4sinxcos3x¯+6sin2xcos2x=c4sin4x+cos4x+4sinxcosxsin2x+cos2x+6sin2xcos2x=c4sin4x+cos4x+4sinxcosx1+6sin2xcos2x=c4sin4x+cos4x=c44sinxcosx¯¯6sinxcosx¯¯2
 
Iepriekš jau noskaidrojām, ka
sinxcosx=c212
 
Tātad
sin4x+cos4x=c44c2126c2122
 
Vienkāršosim labo pusi:
c44c2126c2124==2c424c2123c42c2+12==2c44c2+43c4+6c232==c4+2c2+12
 
Atbilde: sin4x+cos4x=1c4+2c22
 
Uzziņa
a+bn==Cn0anb0+Cn1an1b1+Cn2an2b2+...+Cnn1a1bn1+Cnna0bn
 
paskalatrijsturis.svg