Diagnosticējošajam darbam matemātikā 6. klasei ir divi varianti. Tas notiek 50 minūtes.

Diagnostikas darba rezultāti neietekmē skolēna gada vērtējumu konkrētajā priekšmetā, jo darbs netiek vērtēts ballēs. 

Diagnosticējošā darbā drīkst izmantot tikai attiecīgajā valsts pārbaudes darba programmā norādītos palīglīdzekļus, tas ir, zīmuli, lineālu, transportieri, cirkuli, dzēšgumiju.
Diagnosticējošā darba laikā atļauts lietot līdzpaņemto ūdeni.
 
VISC mājaslapā var atrast 2017. gada diagnosticējošo darbu matemātikā 6. klasei.
Portālā Uzdevumi.lv dots 2017. gada diagnosticējošais darbs ar dažādiem variantiem un atbilstošiem atbilžu soļiem.
 
 
Diagnosticējošā darba funkcijas
  1. Diagnosticējošam darbam ir jāsniedz informācija par skolēna faktiskajām zināšanām, darbības veidiem (prasmēm), mācību darba iemaņām un skolēna izziņas darbību.
  2. Diagnosticējošā darba norisē ir jānodrošina iegūstamo datu ticamība un pamatotība.
  3. Diagnosticējošajiem darbiem ir jānotiek laikā, kad mācību process ir vēl regulējams.
  4. Pēc skolēnu darbu analīzes ir jāvar spriest par katra skolēna un klases zināšanu un prasmju līmeni atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām.
  5. Diagnosticējošā darba uzdevumos ir jāietver jautājumi, kas ir grūtāk apgūstami, un, kas ir nepieciešami tālākajos mācību posmos.
VEIKSMI MĀCĪBĀS VISIEM 6. KLAŠU SKOLĒNIEM! 
  
Atsauce:
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/metiet_diagndarb_matem_6klase.pdf