Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daudzstūru kopīgās un atšķirīgās īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izprot un nosaka daudzstūru kopīgās un atšķirīgās īpašības - virsotņu un malu skaits, malu garums.
2. Taisns, šaurs vai plats leņķis 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc acumēra nosaka taisnu, šauru un platu leņķi.
3. Taisnstūris 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atšķir taisnstūri no citiem daudzstūriem.
4. Daudzstūra sameklēšana pēc nosacījumiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atrod pareizo daudzstūri starp citiem, ja doti noteikti nosacījumi.
5. Daudzstūra perimetrs 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina figūras perimetru, ja doti malu garumi.
6. Taisnstūra laukums laukuma vienībās (rūtiņās) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izsaka daudzstūra laukumu laukuma vienībās (rūtiņās), izprot laukuma aprēķināšanas darbību.
7. Taisnstūru laukumu salīdzināšana 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Salīdzina taisnstūru laukumus, izmantojot rūtiņu režģi.
8. Taisnstūra laukums kvadrātcentimetros 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Aprēķina taisnstūra laukumu, ja doti malu garumi centimetros. Salīdzina 2 taisnstūru laukumus.
9. Taisnstūra skaldņa tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina taisnstūra skaldņa tilpumu. Tilpumu izsaka tilpuma vienībās (kubiņos).
10. Mērcilindra skalas vērtības 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Nolasa mērcilindra skalas vērtību, nosaka mērcilindra vienas iedaļas vērtību.
11. Skaldņu, šķautņu, virsotņu atpazīšana 2. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst iezīmētas sķautnes, virsotnes, skaldnes, prot tās norādīt.
12. Taisnstūra skaldņa un trijstūŗa prizmas raksturošana 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot raksturot taisnstūra skaldni un trijstūra prizmu.
13. Piramīdas un kuba raksturošana 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot raksturot piramīdas un kubus, izmantojot jēdzienus - skaldnes, šķautnes un virsotnes.
14. Telpisku figūru ievilkšana 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Atpazīst telpiskas figūras, zina to nosaukumus. Prot ievilkt atbilstošu telpisku figūru pie attiecīgā attēla.
15. Figūru atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīst telpiskās figūras, prot pareizi tās nosaukt.
16. Telpiskām figūras, skaldnis, prizma, kubs, piramīda 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina un prot norādīt kādai telpiskai figūrai ir līdzīgs dotais sadzīves priekšmets.
17. Telpisko figūru izklājumi 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot atpazīt figūru izklājumus, zina no kura izklājuma var iegūt attiecīgo figūru.
18. Telpiskas figūras, izklājumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot dotajam figūras nosaukumam atrast atbilstošu telpiskās figūras izklājumu
19. Kuba laukuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Prot aprēķināt kuba (tīrā izklājuma) laukumu, zinot vienas malu garumu. Balstoties uz iepriekšējām zināšanām, par kvadrāta laukumu.
20. Metamais kauliņš 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Zina kāds ir kuba izklājums. Prot izvēlēties dotajam metamā kauliņa izklājumam atbilstošu metamo kauliņu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kādi lielumi raksturo figūru? 00:50:00 vidēja 11 p.
2. Kā veido telpiskus modeļus? 00:50:00 vidēja 19 p.