Latviešu valodas eksāmens 9. klasei
  
Latviešu valodas eksāmena rakstveida daļa notiek  2012. gada 23. maijā plkst.10.00.
 
Visa norises kārtība apskatāma VISC mājas lapā.
23., 24. un 25. maijs paredzēti eksāmena mutvārdu daļai.
Vērtējumu veido abu daļu punkti kopā.
 
Ļoti uzmanīgi izlasāma mutvārdu daļas norises kārtība - šajā gadā mutvārdu daļu veido uzstāšanās publikas priekšā (4 klasesbiedru auditorijā) un atbildes uz visu klausītāju jautājumiem.
 
Uz eksāmenu jāierodas laikā, pie eksāmena telpas jābūt vismaz 15 minūtes pirms darba uzsākšanas, proti, 9. 45.
Ja šajā dienā slimība vai cits pamatots (ar dokumentiem fiksēts) iemesls liedz eksāmenu kārtot, tad eksāmens kārtojams papildtermiņā -  š. g. 21. jūnijā.
Par nepieciešamajiem dokumentiem, to iesniegšanas kārtību, eksāmena norisi utt. šajā gadījumā jāinteresējas savā skolā.
 
Rakstot eksāmena darbu:
1) rūpīgi jāizlasa nosacījumi;
2) rakstot atbildes, jācenšas to darīt skaidri, salasāmi;
3) labojot jau iesniegtās atbildes, jāievēro darba kultūra - svītrojumi jāveic bez liekas ķēpāšanās; labojumam ieteicams pievienot savus iniciāļus;
4) jāizmanto tikai atļautie mācību piederumi, proti, pildspalva (zila vai melna, bet ne zila un melna!);
 
Svarīgi!
Parastais zīmulis nav jāņem līdzi nemaz.
 
5) visi elektroniskās saziņas līdzekļi jāatstāj somā un soma klases priekšā vai citā šim nolūkam atvēlētā telpā.
 
Svarīgi!
Ja līdzi tiek ņemta ūdens pudele, tad tai jābūt caurspīdīgai un bez etiķetes.
 
Ieteicams izmantot visu katrai daļai atvēlēto laiku. Pat ja esi klasē palicis/palikusi pēdējā, tev nav jāsteidzas.
 
LAI VEICAS!
 
Atsauce:
http://visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/norlaiki/2012_9kl.pdf
http://visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/dokumenti/20120113_vpd_grafiks.pdf