Dzīvojot sabiedrībā, cilvēks pastāvīgi kontaktējas ar citiem cilvēkiem. To viņi veic ar dažādu zīmju un darbību palīdzību.
Jebkuru mijiedarbību starp cilvēkiem sauc par saskarsmi.
Galvenie saskarsmes līdzekļi ir mīmika, žesti, pozas, darbības, valoda, runa u. c.
 
Galvenie saskarsmes veidi ir verbālā un neverbālā saskarsme. Neverbālā saskarsmē informācija tālāk tiek nodota ar acu kontaktu, mīmiku, balss intonāciju, pozu, kustībām un žestiem.
 
Verbālā saskarsme ir vārdiska sazināšanās, kas ietver sevī prasmes runāt, klausīties, rakstīt un lasīt. Veids, kā nodot informāciju, ir runāšana un rakstīšana. Veids, kā uztvert un saprast informāciju, ir klausīšanās un lasīšana.

Izšķir vairākas verbālās informācijas sazināšanās formas:
  • monologs - viena cilvēka runa;
  • dialogs - divpusīga saruna - abi tās dalībnieki gan nodod, gan saņem informāciju.
 
live-chat-communication.png
 
Atsauce:
http://www.click4assistance.co.uk
Sociālās zinības 8. klase. Mācību grāmata/Romāns Alhimonoks, Edmunds Kuprišs, Gunita Romanovska,Mihails Siņicins,Anita Ūdre. -Rīga: RaKa 2007