Svarīgi!
Informācija datorā tiek glabāta, izmantojot elementus tikai ar diviem stāvokļiem - "nav strāvas" un "ir strāva", kurus parasti apzīmē ar simboliem 0 un 1.
Šādā veidā var uzglabāt jebkuru informāciju - skaitļus, tekstu, komandas datoram u.c.
Vienā šādā elementā saglabātās informācijas daudzums ir 1 bits.
Jo ir divi varianti un izvēloties kādu no tiem, nenoteiktība samazinās 2 reizes. Un log22=1 (jo 2=21).
 
Informācijas daudzums datorā ir ļoti liels, tāpēc tiek izmantotas daudz lielākas mērvienības par bitu.
Tās ir baits (B), kilobaits (KB), megabaits (MB), gigabaits (GB), terabaits (TB) un lielākas.
Svarīgi!
1 baits = 8 biti
1 KB = 1024 baiti
1 MB = 1024 KB = 1 048 576 baiti
1 GB = 1024 MB = 1 073 741 824 baiti
1 TB = 1024 GB = 1 099 511 627 776 baiti