Riņķa līnijas loka garuma formulu pieraksta šādi: =πRn180=π36011801=π(cm), kur  - riņķa līnijas loka garums, R - riņķa rādiuss, π3,14, un n - centra leņķis, uz kuru balstās šis loks (centra leņķis grādos °)

Piemērs:
Aprēķināt loka garumu, ja šis loks atrodas uz riņķa līnijas, kuras rādiuss ir \(3\) cm, un to nosaka 60° centra leņķis.
 
3loks.png 
 
Centra leņķis EOF=60°, rādiuss \(R= OF= 3\) cm.
 ir loka \(EF\) garums.
  
=πRn180=π36011801=π(cm) (Saīsinājām daļu.)
  
3,14cm
 
Atbilde: loka garums ir aptuveni \(3,14\) cm.
             
Atsauce:
Ģeometrija pamatskolai 3.daļa/Silva Januma, Inese Lude. -Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. - 108 lpp. - izmantotā literatūra: 69.-70.lpp.