Par trijstūra mediānu sauc nogriezni, kas savieno trijstūra virsotni ar pretējās malas viduspunktu.
Par trijstūra bisektrisi sauc trijstūra leņķa bisektrises nogriezni, kas atrodas trijstūra iekšpusē.
Par trijstūra augstumu sauc perpendikulu, kas novilkts no trijstūra virsotnes pret taisni, kas satur pretējo trijstūra malu.
Kopīgās īpašības:
1. mediāna, bisektrise un augstums ir nogriežņi, kas 'iziet' no trijstūra virsotnes, t.i., viens no galapunktiem atrodas trijstūra virsotnē, bet otrs - uz trijstūra pretējās malas vai tās pagarinājuma;
  
2. katram trijstūrim ir \(3\) mediānas, \(3\) bisektrises, \(3\) augstumi;
  
3. visas trijstūra mediānas krustojas vienā punktā, visas trijstūra bisektrises krustojas vienā punktā, kā arī visi trijstūra augstumi krustojas vienā punktā.
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 204. lpp.