"Par doto skaitļu vidējo aritmētisko sauc doto skaitļu summas  dalījumu ar šo skaitļu skaitu."
"Vidējo aritmētisko vēl sauc par caurmēra skaitli."  
Piemērs:
1) Aprēķināt skaitļu 30 un 70 vidējo aritmētisko.
Skaitļu summa ir 30 + 70 = 100.
 
Tā kā kopā ir 2 skaitļi, tad summu dala ar 2:
100 : 2 = 50

Skaitļu 30 un 70 vidējais aritmētiskais ir 50.    
Piemērs:
2) Aprēķināt skaitļu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vidējo aritmētisko.
 
Skaitļu summa ir 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36
 
Tā kā kopā ir 9 skaitļi, tad summu dala ar 9:
36 : 9 = 4
  
Skaitļu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vidējais aritmētiskais ir 4.
  
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 72. lpp.