10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Skaitli noapaļojot, tā viens vai vairāki zemāko šķiru cipari tiek aizstāti ar nullēm.
 
Ja aptuvenais skaitlis ir mazāks nekā dotais skaitlis, tad saka, ka skaitlis ir noapaļots ar iztrūkumu, ja lielāks - ar uzviju.
Ja pirmais ar nulli aizstājamais cipars (skaitot no kreisās puses) ir mazāks nekā 5, tad skaitli noapaļo ar iztrūkumu, t.i., paliekošos ciparus nemaina.
 
Ja pirmais ar nulli aizstājamais cipars ir 5 vai lielāks nekā 5, tad skaitli noapaļo ar uzviju, t.i., paliekošo ciparu veidoto skaitli palielina par 1.
Noapaļot doto skaitli 961 485:  
 
 
a) līdz desmitiem
(jeb ar precizitāti
līdz 10) 
961485
cipars ir 5, tātad iepriekšējais
cipars jāpalielina par 1
(8+1=9) 
961490 
 
b) līdz simtiem
(jeb ar precizitāti
līdz 100)
961485
cipars ir 8, tātad iepriekšējais
cipars jāpalielina par 1
(4+1=5)
961500
 
c) līdz tūkstošiem
(jeb ar precizitāti
līdz 1000)
 
961485
cipars ir 4, tātad paliekošais
cipars nemainās (1)
961000
 
d) līdz desmittūkstošiem
(jeb ar precizitāti
līdz 10 000)
 961485
cipars ir 1, tātad paliekošais
cipars nemainās (6)
960000
 
e) līdz simttūkstošiem
(jeb ar precizitāti
līdz 100 000)
961485
cipars ir 6, tātad iepriekšējais
cipars jāpalielina par 1 (9+1=10)   
1000000 
(aptuveni miljons)