Teksta uzdevumus atrisinājumu var noformēt
  1. ar jautājumiem;
  2. ar darbību atbildēm.
 
Teksta uzdevuma atrisināšana ar jautājumiem
Vispirms var rakstīt jautājumu, tad darbību. Parasti jautājums sākas ar vārdu cik.
Svarīgi!
Aiz vārda cik obligāti jāraksta nosaukumi.
Jautājumos jāraksta pilni mēru nosaukumi. Piemēram, cik metru, cik kilogramu.
Saīsinātus nosaukumus raksta tikai aiz skaitļiem, piemēram, 35 m, 78 kg.
Piemērs:
Maisā bija 30 kg miltu. Saimniece katru dienu izlietoja 2 kg. Cik kilogramu miltu palika maisā pēc 6 dienām?

Atrisinājums.
1) Cik kilogramus saimniece izlietoja 6 dienās?
26=12(kg)

2) Cik kilogrami palika?
3012=18(kg)

Atbilde.
Maisā palika 18 kg.
Teksta uzdevumu atrisināšana ar darbību atbildēm
Vispirms drīkst izpildīt darbību un tad rakstīt paskaidrojumu.
 
Ievēro - aiz darbības iekavās raksta saīsinātu nosaukumu, saīsina gan mērvienības, gan vārdus, piemēram, grāmatas (gr.), santīmi (sant.). Aiz mērvienību saīsinājumiem, piemēram, kg, m, cm, punktu neliek.
Piemērs:
Maisā bija 26 kg miltu. Saimniece katru dienu izlietoja 3 kg. Cik kilogramu miltu palika maisā pēc 4 dienām?
 
Atrisinājums.
1) 34=12(kg) ... tik kilogramus miltu izlietoja.
2) 2612=14(kg) ... tik kilogrami miltu palika.
  
Atbilde.
Maisā palika 14 kilogrami miltu.
 
3. klases skolēnam ir jāprot noformēt teksta uzdevuma atrisinājumu abos veidos, izvēloties uzdevumam piemērotāko variantu.