Daudzciparu skaitļus var reizināt stabiņā.
 
Lai prastu reizināt stabiņā, ir jāatceras aprēķinu paņēmiens galvā.
Risināsim pakāpeniski
Cik ir \(423·25\)?
Ko nozīmē \(423\) reizināt ar \(25\)?
 
Tas ir \(423·(20+5)\)
Izmantojot reizināšanas sadalāmības (distributīvo) īpašību, doto reizinājumu var pierakstīt sekojoši:
 
\(423·(20+5)=423·20+423·5 = 8460+2115=10575\)
 
Aprēķinu secību var mainīt:
 
\(423·(20+5)=423·(5+20)=423·5+423·20 = 2115+8460=10575\)
 
Reizinātājus rakstot vienu zem otra, reizināšanas gaitu var pierakstīt īsāk:
42325¯21158460¯10575
 
Skaitļus 2115 un  8460 sauc par pirmo un otro starpreizinājumu. 
 
Tā kā otrajam starpreizinājumam (piemērā - 8460) pēdējais cipars vienmēr būs 0 (jo reizina ar desmitiem), tad "taupības nolūkos" šo 0 var nerakstīt. Tikai jāievēro, ka starpreizinājumu vienmēr sāk rakstīt no labās puses zem tā cipara, ar kuru reizina. Otro starpreizinājumu sāk rakstīt no desmitiem.
42325¯2115846¯10575
 
Atsauce:
http://www.macibuvideo.lv/reizinasana-stabina
Jānis Mencis (sen). Matemātikas metodika pamatskolā. Rīga: Zvaigzne ABC, izm. 255.-256. lpp