Teksta uzdevumus atrisinājumu var noformēt:
  • ar jautājumiem;
  • ar darbību atbildēm.
 
Teksta uzdevuma atrisināšana ar jautājumiem
  
Vispirms var rakstīt jautājumu, tad darbību. Parasti jautājums sākas ar vārdu Cik...?.
Bet jautājums var sākties arī ar vārdiem Par cik...? Cik reižu...?
Atbildi raksti uz to jautājumu, kas bija prasīts uzdevumā.
Svarīgi!
Aiz vārda Cik... obligāti jāraksta nosaukumi.
Jautājumos jāraksta pilni mēru nosaukumi. Piemēram, cik metru, cik kilogramu.
Saīsinātus nosaukumus raksta tikai aiz skaitļiem, piemēram, \(35\) \(m\), \(78\) \(kg\).
Piemērs:
Maisā bija \(50\) \(kg\) miltu. Saimniecībā katru dienu izlietoja \(7\) \(kg\). Cik kilogramu miltu palika maisā pēc \(6\) dienām?
 
Atrisinājums.
1) Cik kilogramus saimniece izlietoja \(6\) dienās?
76=42(kg)
 
2) Cik kilogrami palika?
5042=8(kg)
 
Atbilde. Maisā palika \(8\) \(kg\).
 
Teksta uzdevumu atrisināšana ar darbību atbildēm
  
Drīkst vispirms izpildīt darbību un tad rakstīt paskaidrojumu.
Ievēro - aiz darbības iekavās raksta saīsinātu nosaukumu, saīsina gan mērvienības, gan vārdus, piemēram, grāmatas (\(gr.\)). Aiz mērvienību saīsinājumiem, piemēram, \(kg\), \(m\), \(cm\), punktu neliek.
Svarīgi!
Paskaidrojumu sāc ar vārdu tik...
Bet skaidrojums var sākties arī ar vārdu par tik...
Piemērs:
Maisā bija \(50\) \(kg\) miltu. Saimniecībā katru dienu izlietoja \(8\) \(kg\). Cik kilogramu miltu palika maisā pēc \(4\) dienām?
 
Atrisinājums.
1) 84=32(kg) – tik kilogramus miltu izlietoja.
 
2) 5032=18(kg) – tik kilogrami miltu palika.
 
Atbilde. Maisā palika \(18\) \(kg\).
Tev ir jāprot noformēt teksta uzdevuma atrisinājumu abos veidos, izvēloties uzdevumam piemērotāko variantu.
 
Atsauce:
Matemātika 3.klasei 1. daļa /Ilga Valtasa - Rīga: Pētergailis, 2009. - 112 lpp.- izmantotā literatūra: 72 un 74. lpp.
Matemātika 3.klasei Skolotāja grāmata /Ilga Valtasa - Rīga: Pētergailis, 2009. - 142 lpp.- izmantotā literatūra: 51. - 52. lpp.