Formulas, kas divu leņķu summas vai starpības funkcijas izsaka ar šo leņķu funkcijām, sauc par argumentu saskaitīšanas formulām.
 
sin(α+β)=sinαcosβ+cosαsinβsin(αβ)=sinαcosβcosαsinβ
Ievēro, ka starp funkciju reizinājumiem ir tā pati zīme, kas starp argumentiem.
 
cos(α+β)=cosαcosβsinαsinβcos(αβ)=cosαcosβ+sinαsinβ
Ievēro, ka starp funkciju reizinājumiem ir pretējā zīme tai, kas ir starp argumentiem (pluss mainās uz mīnusu, bet mīnuss mainās uz plusu).
 
tg(α+β)=tgα+tgβ1tgαtgβtg(αβ)=tgαtgβ1+tgαtgβ
Piemērs:
Aprēķini cos15°, nelietojot kalkulatoru un tabulas!
Vispirms ievērojam, ka 15° leņķi var uzrakstīt kā starpību no diviem leņķiem, kuru trigonometriskās funkcijas ir zināmas.
cos15°=cos45°30°
 
Pielieto augstāk doto formulu:
cos45°30°==cos45°cos30°+sin45°sin30°==2232+2212==6+24