Teorija

Šaurā leņķa trigonometriskās funkcijas sinusu un kosinusu taisnleņķa trijstūrī definē šādi:
sinα=pretkatetehipotenūzasinα=accosα=piekatetehipotenūzacosα=bc
 
zīm.JPG
 
Kāds ir sakars šīm trigonometriskajām funkcijām ar vienības riņķi?
Vienības riņķi var izmantot kā instrumentu, no kura var nolasīt trigonometrisko funkciju vērtības.
 
Pagrieziena leņķa sinusa vērtības nolasa uz \(y\) ass.
 rinkis (sinx) - Copy.jpg
 
Pagrieziena leņķa kosinusa vērtības nolasa uz \(x\) ass.
rinkis (sinx).jpg
 
Visbiežāk riņķi izmanto, lai noteiktu trigonometriskās funkcijas zīmi, skaitliskās vērtības parasti nolasa no tabulām vai aprēķina ar kalkulatoru.
 
Sinusa zīmes kvadrantos
rinkis 3 - Copy.jpg
 
Kosinusa zīmes kvadrantos
rinkis 3 - Copy (2).jpg
 
Svarīgi ir prast nolasīt no riņķa šādas sinusa un kosinusa vērtības:
 
sin0°=0sin90°=1sin180°=0sin270°=1sin360°=0
rinkis - Copy - Copy.jpg
cos0°=1cos90°=0cos180°=1cos270°=0cos360°=1
rinkis - Copy (2).jpg
 
Trigonometrisko funkciju vērtības (kuras ir jāzina no galvas)
 
 
\(30°\)\(45°\)
\(60°\)
sinα122232
cosα322212
tgα33\(1\)3