Šaurā leņķa trigonometriskās funkcijas sinusu un kosinusu taisnleņķa trijstūrī definē šādi:
sinα=pretkatetehipotenūzasinα=accosα=piekatetehipotenūzacosα=bc
 
Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī.svg
 
Kāds ir sakars šīm trigonometriskajām funkcijām ar vienības riņķi?
Vienības riņķi var izmantot kā instrumentu, no kura var nolasīt trigonometrisko funkciju vērtības.
 
Pagrieziena leņķa sinusa vērtības nolasa uz \(y\) ass.
 Sinuss un kosinuss vienības riņķī .svg
 
Pagrieziena leņķa kosinusa vērtības nolasa uz \(x\) ass.
Sinuss un kosinuss vienības riņķī _1.svg
 
Visbiežāk riņķi izmanto, lai noteiktu trigonometriskās funkcijas zīmi, skaitliskās vērtības parasti nolasa no tabulām vai aprēķina ar kalkulatoru.
 
Sinusa zīmes kvadrantos
Redukcijas formulas (sin, grādi) .svg
 
Kosinusa zīmes kvadrantos
Redukcijas formulas (cos, grādi).svg
 
Svarīgi ir prast nolasīt no riņķa šādas sinusa un kosinusa vērtības:
 
sin0°=0sin90°=1sin180°=0sin270°=1sin360°=0
Sinusa un kosinusa vērtību noteikšana, ja leņķis dots radiānos .svg
cos0°=1cos90°=0cos180°=1cos270°=0cos360°=1
Sinusa un kosinusa vērtību noteikšana, ja leņķis dots radiānos _1.svg
 
Trigonometriskais vienības riņķis eksāmena lapā
  
YCUZD_221116_4695_Trigonometriskais rinķis.svg
 
Atsauce:
https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbu-programmas