Hiperbolas direktrises
Divas taisnes, kas ir perpendikulāras hiperbolas reālajai asij un ir novietotas simetriski pret hiperbolas centru attālumā aϵ no tā, sauc par hiperbolas direktrisēm.
hiperbolas_direktrises.PNG
 
Ja hiperbolas reālā ass sakrīt ar Ox asi un imaginārā - ar Oy asi, tad direktrišu vienādojumi ir x=aϵ un x=aϵ.
Tā kā hiperbolas ekscentritāte ϵ ir lielāka par 1, tad aϵ<a un direktrises atrodas starp hiperbolas virsotnēm.
 
Svarīgi!
Ja r ir attālums no kāda hiperbolas punkta M līdz vienam no fokusiem un d ir attālums līdz šim fokusam atbilstošajai direktrisei (kas ir tuvāk šim fokusam), tad šo attālumu attiecība ir konstants lielums, kas vienāds ar hiperbolas ekscentritāti: rd=ϵ.
hip_direktrises_(un_attālumi).PNG
(Zīmējumā MN1MF1=MN2MF2=ϵ=2.)