Satura rādītājs:

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vektori un kustība 00:40:00 augsta 36 p. Atšķir skalārus un vektoriālus lielumus, prot nosaukt vektorus, izsaka tos, aprēķina moduli, nosaka projekciju, aprēķina koordinātas plaknē un telpā. Lieto vektoru kolinearitātes nosacījumu.
2. Līnijas vienādojums 00:40:00 vidēja 28,5 p. Pārbauda zināšanas par līnijas vienādojumiem. Ir iekļauti jautājumi par lineāro funkciju, taisnes vienādojumu un vienādojumu un nevienādību ar 2 mainīgiem.
3. Kombinatorika un varbūtība 00:40:00 vidēja 26 p. Kombinatorika un varbūtība tēmas zināšanu pārbaude. Pielieto kombinācijas formulu un reizināšanas likumu.
4. Statistika 00:40:00 vidēja 23 p. Pārbauda zināšanas par statistiku, korelācijām, standartnovirzi, relatīvo biežumu.
5. Daļveida funkcija, algebriskās daļas 00:40:00 vidēja 44 p. Ir iekļauti jautājumi par apakštēmām: racionālas algebriskas izteiksmes, algebriski vienādojumi, algebriskas daļas, definīcijas kopa, algebrisku daļu saīsināšana un paplašināšana, identitāte, zīmju maiņas likums, algebrisko daļu reizināšana, dalīšana, kāpināšana, algebrisko daļu saskaitīšana un atņemšana, daļveida funkcija.
6. Daļveida vienādojumi un nevienādības 00:40:00 augsta 46,5 p. Atrisina daļveida vienādojumu, ievērojot definīcijas apgabalu. Risina daļveida nevienādības ar sistēmu, ar spriedumiem, lietojot intervālu metodes grafisko un analītisko paņēmienu.
7. Sinusa un kosinusa funkcijas 00:40:00 vidēja 23 p. Pārbauda zināšanas par sinusa un kosinusa funkcijām. Prot pielietot sakarības taisnleņķa trijstūrī, aprēķināt funkcijas vērtības.
8. Trigonometriskās izteiksmes un vienādojumi 00:40:00 vidēja 22,5 p. Trigonometriskās izteiksmes un vienādojumi tēmas pārbaude. Risina uzdevumus, izmantojot zināšanas par redukcijas formulu, izteiksmes pārveidojumiem, substitūcijas metodi.
9. Pakāpe ar racionālu kāpinātāju, ģeometriskā progresija 00:40:00 vidēja 35 p. Pārbauda zināšanas par ģeometriskām progresijām, pakāpēm ar racionālu kāpinātāju, ģeometriskām progresijām. Prot aprēķināt ģeometrisko progresiju locekļus.
10. Eksponentfunkcija 00:40:00 vidēja 30 p. Pārbauda zināšanas par eksponentfunkciju, logaritma vērtību.
11. Taisnes un plaknes telpā, daudzskaldņi 00:40:00 vidēja 27 p. Ir iekļauti jautājumi par taisnēm un plaknēm telpā, daudzskaldņiem. Ir iekļauti jautājumi par paralēliem šķēlumiem piramīdā, slīpnes galapunkta attālumu, divplakņu kaktu.
12. Rotācijas ķermeņi, telpisku ķermeņu kombinācijas 00:40:00 vidēja 29 p. Tiek pārbaudītas zināšanas par rotācijas ķermeņiem, telpisku ķermeņu kombinācijām. Prot aprēķināt tilpumu un laukumu dažādiem telpiskiem ķermeņiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vektori un kustība 00:40:00 augsta 37 p. Atšķir skalārus un vektoriālus lielumus, prot nosaukt vektorus, izsaka tos paralelogramā, trijstūrī un sešstūrī, aprēķina moduli, nosaka projekciju, aprēķina koordinātas plaknē un telpā. Lieto vektoru kolinearitātes nosacījumu.
2. Līnijas vienādojums 00:40:00 vidēja 33,5 p. Tiek pārbaudītas prasmes par līnijas vienādojuma tēmu. Tiek iekļauti uzdevumi no apakštēmām: attālums starp diviem punktiem, lineāra funkcija, taisnes vienādojums, vienādojums ar 2 mainīgajiem, riņķa līnijas vienādojums, nevienādība ar 2 mainīgajiem.
3. Kombinatorika un varbūtība 00:40:00 vidēja 25 p. Tiek pārbaudītas zināšanas par kombinatoriku un varbūtībām. Risina uzdevumus, izmantojot reizināšanas likumu.
4. Statistika 00:40:00 vidēja 33 p. Ir iekļauti jautājumi par statistikas tēmu: relatīvo biežumu, korelācijām, standartnovirzi, amplitūdu, normālo sadalījumu.
5. Daļveida funkcija, algebriskās daļas 00:40:00 vidēja 47 p. Daļveida funkcija un algebriskas daļas tēmas pārbaudes testā ir iekļauti jautājumi par apakštēmām: racionālas algebriskas izteiksmes, algebriski vienādojumi, algebriskas daļas, definīcijas kopa, algebrisku daļu saīsināšana un paplašināšana, identitāte, zīmju maiņas likums, algebrisko daļu reizināšana, dalīšana, kāpināšana, algebrisko daļu saskaitīšana un atņemšana, daļveida funkcija.
6. Daļveida vienādojumi un nevienādības 00:40:00 vidēja 51 p. Atrisina daļveida vienādojumu, ievērojot definīcijas apgabalu. Risina daļveida nevienādības ar sistēmu, ar spriedumiem, lietojot intervālu metodes grafisko un analītisko paņēmienu.
7. Sinusa un kosinusa funkcijas 00:40:00 vidēja 21 p. Sinusa un kosinusa funkcijas tēmas pārbaude. Ir iekļauti jautājumi par funkcijas nullēm, vienības riņķa vērtībām.
8. Trigonometriskās izteiksmes un vienādojumi 00:40:00 vidēja 24 p. Tiek pārbaudītas zināšanas par trigonometriskām izteiksmēm un vienādojumiem. Pielieto zināšanas par izteiksmju pārveidojumiem, substitūcijas metodi, redukcijas formulām.
9. Pakāpe ar racionālu kāpinātāju, ģeometriskā progresija 00:40:00 vidēja 33 p. Uzdevumi par pakāpēm ar racionālu kāpinātāju, ģeometriskām progresijām, rekurenti uzdoto virkni.
10. Eksponentfunkcija 00:40:00 vidēja 26 p. Ir iekļauti jautājumi par eksponennevienādībām, logaritma vērtību, eksponentfunkciju, kāpinātāja noteikšanu.
11. Taisnes un plaknes telpā, daudzskaldņi 00:40:00 vidēja 30 p. Taisnes un plaknes telpā, daudzskaldņi tēmas pārbaude. Ir iekļauti jautājumi par divplakņu kaktu, slīpnes galapunkta attālumu līdz plaknei.
12. Rotācijas ķermeņi, telpisku ķermeņu kombinācijas 00:40:00 vidēja 29 p. Ir iekļauti jautājumi par rotācijas ķermeņiem, telpisku ķermeņu kombinācijām.