Par leņķi starp diviem vektoriem sauc mazāko nenegatīvo leņķi, par kādu jāpagriež viens vektors, lai tā vērsums sakrīt ar otra vektora vērsumu. Lielums leņķim starp vektoriem var būt intervālā 0°;180°.
Par divu no nulles atšķirīgu vektoru a un b skalāro reizinājumu ab sauc šo vektoru garumu un vektoru veidotā leņķa kosinusa reizinājumu.
ab=abcosα, kur α ir šaurākais leņķis starp abiem vektoriem.
Var rakstīt ab=abcosα.
Skalārais reizinājums ir skaitlis.
Ja a0 un b0, tad ab=0 tad un tikai tad, ja ab.
Perpendikulāriem vektoriem cosα=0 un tātad arī to skalārais reizinājums ir 0. Un otrādi - no tā, ka divu vektoru skalārais reizinājums ir nulle, izriet šo vektoru perpendikularitāte.
 
Ja skalārā reizinājumā abi vektori ir vienādi, tad to sauc par vektora skalāro kvadrātu.aa=a2=a2 vektora skalārais kvadrāts ir vienāds ar šī vektora garuma kvadrātu. Skat. nākamo teoriju.
 
  
Skalārā reizinājuma īpašības  
 
1) komutatīvā īpašība
ab=ba (skalārais reizinājums nav atkarīgs no reizinātāju kārtības).
 
2) Distributīvā īpašība
 a+bc=ac+bc
 
3) Asociatīvā īpašība attiecībā uz vektora reizinājumu ar skaitli
kab=kab
 
Pēdējās trīs īpašības ļauj vienkāršot izteiksmes ar vektoru skalārajiem reizinājumiem tieši tāpat, kā parastas izteiksmes ar nezināmajiem.
Piemērs:
Doti vektori m=4 un k=8, leņķis starp abiem vektoriem ir 60°. Aprēķini
1) mk;
2) 3m+km.
 
Risinājums
a) Pielieto skalārā reizinājuma formulu:
mk=mkcosα==48cos60°=3212=16
 
b) Vispirms izdara pārveidojumu - atver iekavas:
3m+km=3m2+km
 
Aprēķina vērtību izteiksmei ar skalāro kvadrātu un skalāro reizinājumu:
3m2+km=342+16=64
 
Atbilde: a) \(16\), b) \(64.\)
Atsauce:
Materiālu sagatavoja Mg. math. Laima Baltiņa