vekt_1.svg
 
Doti vektori a un b.
Svarīgi!
Ja vektorus a un b atliek secīgi vienu otram galā (vektora b sākumpunktu atliek vektora a beigu punktā), tad summas vektors c savieno pirmā vektora sākumpunktu ar otrā vektora galapunktu. 
vekt_2.svg
 
To pieraksta: a+b=c jeb AB+BC=AC.
 
Šo divu vektoru saskaitīšanas paņēmienu sauc par trijstūra likumu.
 
Atsauce:
Ģeometrija vidusskolai/Baiba Āboltiņa, Pēteris Čepuls. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. -326 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 183.-225.lpp.