vekt_1.svg
 
Doti vektori a un b.
Svarīgi!
Ja vektori a un b iziet no viena punkta, tad summas vektors c iziet no vektoru kopīgā sākumpunkta un ir tāda paralelograma diagonāle, kura malas ir vektori a un b.
vekt_3.svg
 
To pieraksta: a+b=c jeb AB+AD=AC.
Šo divu vektoru saskaitīšanas paņēmienu sauc par paralelograma likumu.
Tā kā DC=AB=a, tad a+b=AD+DC=AC=c. Tātad, arī saskaitot pēc trijstūra likuma, summa ir tas pats vektors c. Tāpēc abi saskaitīšanas paņēmieni ir līdzvērtīgi.
 
Ievēro, ka nav svarīga secība, kādā vektorus saskaita.
1. Jebkuriem diviem vektoriem a un b ir spēkā vienādība a+b=b+a (komutatīvā īpašība).
2. Jebkuriem trim vektoriem a, b, c ir spēkā vienādība a+b+c=a+b+c (asociatīvā īpašība).
Atsauce:
Ģeometrija vidusskolai/Baiba Āboltiņa, Pēteris Čepuls. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. -326 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 183.-225.lpp.