Divas taisnes plaknē, kurām nav neviena kopēja punkta, nekrustojas. Šādas taisnes sauc par paralēlām taisnēm.
Nogriežņus un starus, kas atrodas uz paralēlām taisnēm, sauc par paralēliem nogriežņiem vai stariem.
7_2_2_29.svg
 
Pieraksts:
xyABCD
 
Paralēlu taišņu īpašības
  
1. Caur punktu (\(B\)), kas neatrodas uz dotās taisnes (\(t\)), var novilkt tieši vienu taisni (\(a\)), kas paralēla dotajai taisnei.
 
7_2_2_30.svg

BtBa,at
 
2. Divas taisnes, kas ir paralēlas trešajai taisnei, ir paralēlas savā starpā.
 
7_2_2_31.svg
 
Ja ac un bc, tad ab.
 
3. Ja taisne krusto vienu no divām paralēlām taisnēm, tad tā krusto arī otru paralēlo taisni.
 
7_2_2_32.svg