Sistēmu, kurā mēs skaitām, sauc par decimālo skaitīšanas sistēmu. Decimālajā sistēmā ir ļoti svarīgi, kurā vietā skaitļa pierakstā atrodas katrs cipars.
 
Decimālajā skaitīšanas sistēmā
no katriem \(10\) vieniem veidojas desmits,
no \(10\) desmitiem veidojas simts,
no \(10\) simtiem - tūkstotis,
no \(10\) tūkstošiem - desmittūkstoši,
no \(10\) desmittūkstošiem - simttūkstoši
...
Izpēti tabulu, kā veidojas skaitļu klases un skaitļu šķiras!
 
Skaitli2.svg
 
Šādu skaitīšanas sistēmu sauc par decimālo skaitīšanas sistēmu, jo katra nākamā šķira ir tieši \(10\) reizes lielāka nekā iepriekšējā. No latīņu valodas vārda decem nozīmē -desmit, desmitkārt.
 
Tu vari salīdzināt ne tikai divas blakus esošās šķiras, kuras atšķiras tieši \(10\) reizes, bet jebkuras šķiras, atceroties, kā tās veidojas.
 
Skaitli_1 (1).svg
Piemērs:
Skaitlī \(12135\) ir \(1\) desmittūkstotis un \(2\) tūkstoši, bet var arī teikt, ka skaitlī ir \(12\) tūkstoši, jo desmittūkstotis ir \(10\) reizes lielāks nekā tūkstotis. Domājot par skaitli plašāk, var teikt, ka tajā ir \(12\) tūkstoši un \(1\) simts, bet var arī teikt, ka tajā ir \(121\) simts, jo tūkstotis ir \(10\) reizes lielāks nekā simts.
 
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis
Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 56.-57.lpp.