Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Sengrieķu mitoloģija un reliģija Olimps un tā dievi; kulti. Delfu orākuls. Mīts par zemes un dievu izcelsmi.
2. Senās Grieķijas sasniegumi I Arhitektūra: tempļu, teātra funkcijas, uzbūve, elementu raksturojums; teātra nozīme, lugu žanri.
3. Senās Grieķijas sasniegumi II Izglītības raksturojums, zinātņu aizsākumi, zinātnieki un atklājumi; filozofi, to devums.
4. Senās Grieķijas sasniegumi III Olimps, Olimpija un olimpiskās spēles, to nozīme Grieķijā, sporta veidi; spēļu atjaunošana. Tēlniecības attīstība, sasniegumi, nozīme.
5. Septiņi pasaules brīnumi Heopsa piramīda, Faras bāka, Rodas koloss, Zeva statuja, templis Efesā, mauzolejs, gaisa dārzi.
6. Maķedonijas Aleksandra iekarojumi Maķedonijas valsts, Filipa II laiks; Aleksandrs Lielais, viņa iekarojumi,to nozīme.
7. Hellēnisma laikmets Hellēnisms - raksturojums, tā izplatība. Impērijas sadalīšana; Ēģiptes Aleksandrija, tās nozīme.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nosaki attēla atbilstību I 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina, pārbauda zināšanas par kultūrām.
2. Sengrieķu dievi un to funkcijas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda zināšanas par dievu funkcijām.
3. Sengrieķu mitoloģija, reliģija un svētvietas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda zināšanas par dieviem, svētvietām.
4. Mitoloģija un mūsdienas 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Sekmē prasmi saistīt zināšanas par mitoloģiju ar mūsdienu pieredzi.
5. Saisti attēlu un jēdzienu 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārbauda, nostiprina zināšanas par arhitektūras detaļām.
6. Raksturo attēlu I 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pilnveido prasmi raksturot grieķu arhitektūru.
7. Saisti attēlu ar tekstu 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Nostiprina zināšanas par antīko kultūru, tās ietekmi.
8. Izvērtē arhitektūras attēlus 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pilnveido prasmi noteikt pēc būtiskām pazīmēm.
9. Papildini tekstu par teātra izcelsmi 2. izziņas līmenis zema 8 p. Papildina zināšanas, prasmi veidot formulējumus.
10. Raksturo lugu saturu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda zināšanas.
11. Papildini tekstu par izglītību 3. izziņas līmenis vidēja 8 p. Sekmē prasmi formulēt tekstu, nostiprina zināšanas.
12. Saisti attēlu ar zinātni 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnveido prasmi saistīt vizuālā avota un teksta informāciju.
13. Vērtē grieķu uzskatus 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Papildina zināšanas par grieķu filozofu vērtībām.
14. Savieto grieķu kultūras sasniegumus un jomu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nostiprina prasmi grupēt, zināšanas.
15. Papildini tekstu par olimpiskajām spēlēm 3. izziņas līmenis augsta 10 p. Tekstveides prasmju nostiprināšana, zināšanu pārbaude.
16. Nosaki attēlā sporta veidu 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnveido prasmi pētīt vizuālo avotu, sekmē zināšanas.
17. Grupē olimpisko spēļu raksturojumus 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Sekmē prasmi identificēt, grupēt seno un mūsdienu spēļu elementus, nostiprina zināšanas.
18. Raksturo skulptūru 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina, papildina zināšanas, prasmi raksturot.
19. Nosaki attēla atbilstību II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pilnveido prasmi atpazīt raksturīgo grieķu tēlniecībai.
20. Izvērtē vēstures avotu 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Papildina izpratni, zināšanas par grieķu civilizāciju, sekmē kritisko domāšanu.
21. Nosaki attēlā objektu 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina vizuālo atmiņu, zināšanas par izciliem projektiem vēsturē.
22. Raksturo septiņus pasaules brīnumus 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda zināšanas par septiņiem pasaules brīnumiem.
23. Izvērtē apgalvojumus 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda zināšanas par Maķedonijas Aleksandru un viņa valsti.
24. Atbildi jautājumus par Aleksandra personību 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Sekmē lasītprasmi, prasmi analizēt apgalvojumus.
25. Raksturo attēlu II 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Sekmē vizuālā avota analīzes prasmi, papildina zināšanas.
26. Izvērtē apgalvojumus par hellēnismu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārbauda zināšanas par hellēnismu.
27. Nosaki ietekmi attēlā 2. izziņas līmenis zema 2 p. Nostiprina zināšanas par antīkās tēlniecības ietekmi.
28. Papildini tekstu par hellēnismu 2. izziņas līmenis augsta 10 p. Sekmē teksta nozīmes uztveri, nostiprina zināšanas.
29. Sakārto secīgi notikumus 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Nostiprina notikumu hronoloģijas zināšanas.
30. Sakārto secīgi procesus 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Nostiprina notikumu hronoloģijas zināšanas.
31. Sengrieķu mitoloģija 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sengrieķu dievu raksturojums.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Antīkā zinātne Citi vidēja 2 p. Filozofu, zinātnieku, zinātņu raksturojums.
2. Sengrieķu teātris Citi vidēja 2 p. Lugu žanru noteikšana, teātris.
3. Teātra apmeklētāji, kārtība Citi vidēja 2 p. Teātru uzvedumi, uzbūve.
4. Sengrieķu māksla Citi vidēja 2 p. Mākslas raksturojums.
5. Olimpiskās spēles Citi vidēja 2 p. Olimpiskās spēles, to norise. Olimpiskie sporta veidi.
6. Septiņi pasaules brīnumi Citi vidēja 2 p. Faras bāka. Zeva statuja. Lielā piramīda Gīzā. Rodas koloss. Artemīdas templis. Halikarnāsas mauzolejs. Babilonas gaisa dārzi.
7. Aleksandrs Lielais un Aleksandrija Citi zema 1 p. Aleksandrs Lielais, Aleksandrija.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Grieķu mitoloģija un septiņi pasaules brīnumi 00:30:00 vidēja 13,5 p. Grieķu mitoloģiskie priekšstati par dieviem, to nozīme; grieķu pasaules septiņi brīnumi.
2. Arhitektūra un māksla 00:30:00 vidēja 11 p. Grieķu tempļi, kolonnu veidi, teātra uzbūve, ietekme mūsdienās; tēlniecība, tās attīstība, ietekme; māksla.
3. Publiskie pasākumi Senajā Grieķijā 00:35:00 vidēja 30 p. Teātris, tā izcelsme, nozīme; lugu žanri; olimpiskās spēles, sporta disciplīnas, grieķu un mūsdienu spēļu salīdzinājums.
4. Izglītība un zinātne 00:25:00 vidēja 19 p. Grieķu izglītības saturs, ietekme; zinātniskās domas veidošanās; nozīme.
5. Maķedonijas Aleksandrs un hellēnisms 00:25:00 vidēja 20,5 p. Aleksandra personība, iekarojumi; hellēnisma raksturojums, izplatība.
6. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:50:00 vidēja 31,5 p.
7. Olimpiskās spēles 00:15:00 vidēja 15 p. Testā apkopoti uzdevumi par olimpisko spēļu vēsturi.