Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienkāršs paplašināts teikums Vienkāršs paplašināts teikums: jēdziens, uzbūve. Sintaktiskās konstrukcijas, kas neietekmē teikuma uzbūvi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienlīdzīgi teikuma locekļi VPT 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju likšana vienkāršā paplašinātā teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem. Risinājuma soļos dots vienlīdzīgo teikuma locekļu saistījums un pieturzīmju lietojums to atdalīšanā. Dotajam teikumam uzrādīti teikumā esošie vienlīdzīgie teikuma locekļi.
2. Teikuma uzbūves noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vienkārša paplašināta teikuma ar vienlīdzīgiem locekļiem un salikta sakārtota teikuma, kura daļas saistītas ar saikli "un", atšķiršana.
3. Divdabja teiciens VPT 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Divdabja teiciena atdalīšana no pārējās vienkārša paplašināta teikuma daļas. Risinājuma soļos dots divdabja teiciens un to veidojošais divdabis.
4. Divdabja teiciens VPT 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums vienkāršā paplašinātā teikumā ar divdabja teicienu. Risinājuma soļos dots pareizs pieturzīmju lietojums visiem nepareizajiem variantiem.
5. Vienlīdzīgi divdabja teicieni 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vienlīdzīgu divdabja teicienu atšķiršana no vienlīdzīgiem teikuma locekļiem. Risinājuma soļos norādīti katra teikuma abi divdabja teicieni un vienlīdzīgo teikuma locekļu pāri un virknes.
6. Uzruna VPT 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzrunas un uzrunas grupas atdalīšana no pārējās vienkārša paplašināta teikuma daļas.
7. Pieturzīmes VPT 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sarežģītāki pieturzīmju lietošanas gadījumi vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dots teikuma gramatiskais centrs, vienlīdzīgi teikuma locekļi, divdabis, kas veido divdabja teicienu, un divdabja teiciens.
8. Vienlīdzīgi teikuma locekļi VPT 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pieturzīmju lietojums, atdalot vienlīdzīgus teikuma locekļus citu no cita vienkāršā paplašinātā teikumā. Vienlīdzīgu teikuma locekļu noteikšana.
9. Vienlīdzīgi teikuma locekļi VPT 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pieturzīmju lietojums, atdalot vienlīdzīgus teikuma locekļus citu no cita vienkāršā paplašinātā teikumā. Vienlīdzīgu teikuma locekļu noteikšana.
10. Gramatiskais centrs VPT 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pieturzīmju lietojums vienkāršā paplašinātā teikumā. Teikuma gramatiskā centra noteikšana.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pieturzīmes vienkāršā teikumā (2016) Citi vidēja 2p. Pārraksti teikumu, pareizi saliekot atbilstošās pieturzīmes! Atzīmē, kur teikumā atrodas divdabja teiciens!
2. Vienlīdzīgi teikuma locekļi (2016) Citi vidēja 2p. Izlasi teikumu un novērtē pieturzīmju lietojumu teikumā! Izvēlies atbilstošo vārdu, lai izveidotos pareizs apgalvojums!

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pieturzīmes vienkāršā paplašinātā teikumā 00:00:00 vidēja 6p. Pieturzīmju lietojums vienkāršā paplašinātā teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem, vienlīdzīgiem teikuma locekļiem ar vispārinošo vārdu, divdabja teicienu.