Izlasi dotos paraugus!
  
Piemērs:
Ideogrāfiskā raksta lineārās zīmes izveidojušās vēsturiski galvenokārt no atsevišķiem zīmējumiem, un to nosacītais saturs ir diezgan plašs: viena zīme var apzīmēt noteiktu priekšmetu, bet tā var apzīmēt arī plašu jēdzienu loku saistībā ar priekšmetu. Ideogrāfiskais raksts tautām saglabājās ilgi arī tad, kad bija izveidojušās augstākās rakstu sistēmas: to lietoja mitoloģisku priekšstatu izteikšanai, piemēram, saistībā ar kultu un maģiskiem nolūkiem.
Piemērs:
Sālsskābes iegūšana no \(\mathrm{Cl_2}\) un \(\mathrm{H_2}\).
 
Izejvielas: \(\mathrm{Cl_2}\) un \(\mathrm{H_2}\). Tās var iegūt, elektrolizējot sārmu metālu vai sārmzemju metālu hlorīdus.
 
Process: Ūdeņradi ņem 2% pārākumā. Reakcija \(\mathrm{H_2+Cl_2 \rightarrow 2HCl}\) noris pēc radikāļu mehānisma, un, lai izvairītos no eksplozijas, abas gāzes sajauc tikai deglī. Reakcija noris 600...800 °C temperatūrā. Sadedzināšanas krāšņu jauda ir ap 30 \(\mathrm{t}\) hlora diennaktī. Iegūto hlorūdeņradi pēc tam absorbē ūdenī. Šādā veidā var iegūt koncentrētu sālsskābi.
Abi teksti ir zinātniskā stila paraugi, bet atšķiras zinātnes jomas. Otrajā - dabaszinību - tekstā ir daudz vairāk simbolu un apzīmējumu. Atšķiras arī teksta uzbūve - pirmais teksts veido vienotu stāstījumu, bet otrais teksts ir pat grafiski dalīts vairākās daļās.
 
Kaut gan šiem tekstiem ir atšķirības, tomēr visiem zinātniskā stila tekstiem ir daudz kopīga, lai arī kādā jomā tie tiktu rakstītu:
  1. daudz svešvārdu un terminu;
  2. pārsvarā viennozīmīgi vārdi;
  3. daudz saliktu teikumu;
  4. daudz lietvārdu - nosaukumu, jēdzienu.
 
Populārzinātniskā stila tekstos zinātniskajam stilam raksturīgās pazīmes tiek papildinātas ar publicistiskā stila un daiļliteratūras valodas pazīmēm: definīcijas un jēdzieni tiek skaidroti aprakstoši, skaidrojumos tiek izmantoti piemēri un ilustrācijas.
 
Zinātniskā un populārzinātniskā stila teksti domāti dažādiem adresātiem.
 
Zinātniskās valodas stils
Populārzinātniskās valodas stils
Sastopams zinātniskos rakstos (grāmatās, enciklopēdijās utt.), kas domātas attiecīgās jomas profesionāļiem.
Sastopams zinātniskos rakstos (grāmatās, enciklopēdijās utt.), kas domātas jebkuram interesentam.
zinatniska.pngjuniors.png
 
Atsauce:
Latviešu valodas mācība. Lasāmā grāmata/Skaidrīte Urževica. -Rīga, Zvaigzne ABC. – 2002. - 143 lpp.: il. - izmantotā literatūra: 40. – 41. lpp.
https://sites.google.com/site/emoboygreen/neorganiskasskabes