Intervija ir kādas personas saruna ar indivīdu vai personu grupu, lai iegūtu noteikta rakstura informāciju.
Intervijas mērķis ir iegūt noteiktu informāciju un iepazīstināt ar to žurnāla vai laikraksta lasītājus.
 
Intervijas tapšanas laikā ir 3 posmi:
  1. gatavošanās intervijai;
  2. intervijas norise;
  3. intervijas publicēšana.
 
Gatavošanās intervijai
 
Izvēloties intervējamo, jāzina, kāpēc ir vēlēšanās runāt tieši ar šo cilvēku.
Precīzi jānorunā vieta, laiks un intervijas tēma ar intervējamo cilvēku.
Cienot sevi un sarunas partneri, nedrīkst neievērot norunāto vai mainīt vietu un laiku īsi pirms intervijas.
Intervijas tēma jāsaskaņo īpaši tādos gadījumos, ja ir vēlme uzzināt specifisku informāciju, kas iepriekš jāsagatavo.
Piemērs:
Pat tad, ja vēlies jauniešu žurnālam uzrakstīt rakstu par savas vecmāmiņas modi, nevari ierasties pie viņas pēkšņi, pieprasot uzreiz un tagad izstāstīt, ko viņa valkāja tavā vecumā. Vecmāmiņai ir jādod laiks sameklēt vecos foto albumus, varbūt apskatīties pūra lādēs, vai nav saglabājies kāds tā laika apģērbs.
 
Sagatavo jautājumus iepriekš. Cik vien iespējams, jānoskaidro viss iespējamais par izvēlētās intervijas tēmu. Ir jābūt informētam par intervējamā personību.
 
Jāsagatavo intervijas ierakstam vai pierakstam nepieciešamie palīglīdzekļi.
 
Intervijas norise 
 
Intervijas norises laikā obligāti jāievēro pieklājības normas.
Intervijai, tāpat kā jebkuras citam teksta veidam, ir ievads, galvenā daļa un nobeigums.
 
Ievadā notiek sasveicināšanās, iepazīšanās, intervijas nolūka precizēšana.
Galvenajā daļā noris diskusija par konkrēto tēmu – jautājumi, atbildes, viedokļi, komentāri utt.
Nobeigumā tiek apliecināts intervijas nozīmīgums, precizēta intervijas izmantošana un, protams, sarunas partneri atsveicinās.
 
Intervijas publicēšana
 
Vēl pirms intervijas norises jāvienojas par intervijas publicēšanas nosacījumiem – kur un kā teksts tiks publicēts, vai gatavās intervijas teksts jāsaskaņo ar intervējamo u.tml.
Svarīgi!
Publicējot interviju, protams, jāievēro ortogrāfijas un interpunkcijas likumi.
 
Atsauce:
Lietišķie raksti pamatskolā/LR IZM Izglītības satura un eksaminācijas centrs. -Rīga, 2001. – 68 lpp.: il. - izmantotā literatūra: 31. – 33. lpp.
Valodas labirinti/Antra Rudzīte, Daina Štokmane. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. – 224 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 21.- 23. lpp.