Pēc nozīmes lietvārdus iedala:
 • sugas vārdos;
 • īpašvārdos.
Sugas vārdi ir lietvārdi, kas nosauc katru no zināmas grupas priekšmetiem vai dzīvām būtnēm.
Piemērs:
balodis – katrs balodis uz ielas, mežā, pasta balodis
Īpašvārdi ir lietvārdi, kas nosauc tikai kādu noteiktu priekšmetu vai dzīvu būtni.
Piemērs:
Pasta balodis Raibainis ir ātrs un veikls.
Īpašvārdi rakstāmi ar lielo sākumburtu.
 • Cilvēku vārdi: Anna, Pēteris
 • Uzvārdi: Bērziņa, Kalniņš
 • Pseidonīmi: Tāravas Anniņa (rakstnieks Andrejs Upīts), Rainis (dzejnieks Jānis Pliekšāns)
 • Iesaukas: Ātrais, Mazā
 • Dzīvnieku vārdi: govs Gauja, suns Reksis
 • Reliģisku un mitoloģisku būtņu vārdi: Dievs, Jumis, Buda
 • Debess ķermeņu nosaukumi: Saule, Marss
 • Svētku un svinamās dienas: Lāčplēša diena
  
Vietvārdi:
 • Kontinenti: Austrālija
 • Pasaules daļas: Eiropa
 • Okeāni: Klusais okeāns
 • Jūras: Baltijas jūra
 • Upes: Venta
 • Ezeri: Lubānas ezers
 • Kalni: Pireneji
 • Salas: Moricsala
 • Valstis: Igaunija
 • Pilsētas: Tallina
 
Lietvārds gan viens pats, gan kopā ar citu vārdšķiru vārdiem spēj veidot saliktos nosaukumus, kuri ne vien rakstāmi ar lielo sākumburtu, bet arī liekami pēdiņās.
 • Laikrakstu un žurnālu nosaukumi: “Diena”, “Kultūras Forums”, “Izglītība un Kultūra”
 • Grāmatu un citu mākslas darbu nosaukumi: grāmata “Krēsla”, glezna “Pie baznīcas”, skulptūra “Dejotājas”
 • Uzņēmumu nosaukumi: valsts akciju sabiedrība “Latvenergo”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lienama”
 • Biedrību nosaukumi: dārzkopju biedrība “Tomāts”
 • Veikalu nosaukumi: “Spice”
 • Partiju nosaukumi: “Jaunais laiks”, “Tautas partija”
 • Dažādu ražojumu un izstrādājumu nosaukumi: konfektes “Gotiņa”
 • Transporta līdzekļu marku nosaukumi: automašīna “Audi”
 
Ir saliktie nosaukumi, kuros visi vārdi rakstāmi ar lielo burtu.
 • Valstu nosaukumi: Latvijas Republika, Amerikas Savienotās Valstis, Apvienotie Arābu Emirāti
 • Augstāko valsts iestāžu nosaukumi: Latvijas Republikas Saeima
 • Starptautisko organizāciju nosaukumi: Apvienoto Nāciju Organizācija, Sarkanais Krusts
 • Ģeogrāfiskie nosaukumi, kuros visi vārdi ir īpašvārdi: Lielā Jugla, Tālie Austrumi
 • Zvaigznāju nosaukumi: Lielie Greizie Rati

Ir tādi salikti nosaukumi, kas tradicionāli tiek rakstīti ar lielo burtu.
 • Latvijas Universitāte

Ir saliktie nosaukumi, kuros ar lielo sākumburtu rakstāms tikai pirmais vārds.
 • Svētku un atceres dienu nosaukumi: Lāčplēša diena, Jāņu diena
 • Ģeogrāfiskie nosaukumi, ja tajos bez īpašvārda ir arī sugas vārds: Baltā jūra, Atlantijas okeāns
 • Vēsturisku notikumu nosaukumi: Februāra revolūcija, Livonijas karš
 • Goda un apbalvojumu nosaukumi: Viestura ordenis, Nobela prēmija
 • Valsts augstāko iestāžu un amatpersonu nosaukumi: Valsts prezidents, Ministru kabinets
 • Dokumentu nosaukumi: Bērnu tiesību aizsardzības likums, Meža likums

Ir saliktie nosaukumi, kuros ar lielo burtu rakstāmi divi pirmie vārdi.
Tā jādara iestāžu un organizāciju nosaukumos, kuros pirmais ir valsts vai pilsētas nosaukums.
Piemērs:
Rīgas Franču licejs
Rīgas Juglas vidusskola
Latvijas Nacionālā opera
Latvijas Nacionālais teātris
Valmieras Viestura ģimnāzija
Valmieras Drāmas teātris
Ja svētku vai atceres dienu nosaukumā ir skaitļa vārds, tad nākamais vārds aiz tā nav jāraksta ar lielo burtu.
Skaitļa vārdu var rakstīt divējādi:
 • ar cipariem – 11. novembra atceres diena;
 • ar vārdiem – vienpadsmitā novembra atceres diena.
Līdzīgs princips attiecas arī uz ielas nosaukumu - 11. novembra krastmala.
Savukārt, ja kārtas skaitlis vai kāds cits apzīmētājs pievienots citam pastāvošam ielas nosaukumam, tad  saglabājams lielais sākumburts, piemēram:
 • Dāliju iela un 2. Dāliju iela;
 • Buļļu iela un Vecā Buļļu iela.
Ja iestādes vai organizācijas nosaukumā ir skaitļa vārds, jāievēro līdzīgi pareizrakstības likumi, kā citos nosaukumos, tikai jāatceras par skaitļa vārdu divējādo pierakstu – ar cipariem vai vārdiem.
Piemērs:
Rīgas Otrā vidusskola
Rīgas 2. vidusskola
Atsauce:
Latviešu valoda 5. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. -333 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 114. – 119. lpp., 233. – 234. lpp.
Valodas labirinti. Latviešu valoda 6. klasei/Antra Rudzīte, Daina Štokmane. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. -222 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 61.- 62. lpp.