Svarīgi!
Īpašības vārds ir lokāms vārds.
Par īpašības vārda pamatformu sauc vienskaitļa nominatīva formu.
Piemērs:
Pagājuši garām savas mājas priekšdurvīm, mēs abi, nepārmijot ne vārda, nonācām pie nelielā dīķīša, ap kuru 1. maršruta tramvajs meta apli, lai atgrieztos atpakaļ pilsētā.
  
nelielā dīķīša – vīriešu dzimtes vienskaitļa ģenitīva forma
nelielais dīķītis – vienskaitļa nominatīva forma – pamatforma
Īpašības vārdam ar nenoteikto un noteikto galotni ir dažādas locījumu galotnes.
Īpaša uzmanība jāpievērš īpašības vārdam ar noteikto galotni (gan vīriešu, gan sieviešu dzimtē):
 • vienskaitļa datīvā;
 • vienskaitļa lokatīvā;
 • daudzskaitļa datīvā;
 • daudzskaitļa instrumentālī;
 • daudzskaitļa lokatīvā.
Minētajos locījumos ir paplašinātās galotnes.
 
 
Sieviešu dzimtes īpašības vārdi ar noteikto galotni vienskaitlī un daudzskaitlī
nominatīvs
aukst-ā ziema
aukst-ās ziemas
datīvs
aukst-ajai ziemai
aukst-ajām ziemām
instrumentālis
-
ar aukst-ajām ziemām
lokatīvs
aukst-ajā ziemā
aukst-ajās ziemās

Vīriešu dzimtes īpašības vārdi ar noteikto galotni vienskaitlī un daudzskaitlī
nominatīvs
silt-ais vakars
silt-ie vakari
datīvs
silt-ajam vakaram
silt-ajiem vakariem
instrumentālis
-
ar silt-ajiem vakariem
lokatīvs
silt-ajā vakarā
silt-ajos vakaros
 
Svarīgi!
Lai nekļūdītos ar vārda sastāva noteikšanu šādiem īpašības vārdiem, jāatceras:
1) lokot mainās tikai galotne;
2) īpašības vārda ar noteikto galotni pamatformu galotnes.
Piemērs:
Andrejs aši attina resnu makšķerauklu, ko greznoja milzīgs korķa pludiņš, kas bija domāts tieši dīķa vecajai līdakai, jo ar viņu Andrejam bija īpaši rēķini.

Uzdevums: noteikt vārda sastāvu īpašības vārdam “vecajai”.

Veicamās darbības:
 1. jānosaka īpašības vārda pamatforma:
  vecā;
 2. jānosaka vārda sastāvs pamatformai:
  vec- sakne;
  galotne;
 3. jānosaka vārda sastāvs teikumā lietotajai formai:
  vec- sakne lokot nemainās;
  -ajai galotne.
  vecajai (līdakai) – sieviešu dzimtes vienskaitļa datīva forma (kam?).
  Šajā locījumā īpašības vārdiem ar noteikto galotni ir paplašinātā galotne.
Šādas paplašinātās galotnes nav tiem īpašības vārdiem ar noteikto galotni, kuri beidzas ar izskaņām -ējais, -ējā.
 
nominatīvs
augšēj-ais stāvs
augšēj-ie stāvi
pēdēj-ā lapa
pēdēj-ās lapas
datīvs
augšēj-am stāvam
augšēj-iem stāviem
pēdēj-ai lapai
pēdēj-ām lapām
instrumentālis
-
ar augšēj-iem stāviem
-
ar pēdēj-ām lapām
lokatīvs
augšēj-ā stāvā
augšēj-os stāvos
pēdēj-ā lapā
pēdēj-ās lapās

Sieviešu dzimtes īpašības vārdu locīšana vienskaitlī un daudzskaitlī
 
locījums
nenoteiktā galotne
noteiktā galotne
nenoteiktā galotne
noteiktā galotne
nominatīvs - kas?
jauk-a filma
jauk-ā filma
jauk-as filmas
jauk-ās filmas
ģenitīvs - kā?
jauk-as filmas
jauk-ās filmas
jauk-u filmu
jauk-o filmu
datīvs - kam?
jauk-ai filmai
jauk-ajai* filmai
jauk-ām filmām
jauk-ajām* filmām
akuzatīvs - ko?
jauk-u filmu
jauk-o filmu
jauk-as filmas
jauk-ās filmas
instrumentālis -ar ko?
ar jauk-u filmu
ar jauk-o filmu
ar jauk-ām filmām
ar jauk-ajām* filmām
lokatīvs - kur?
jauk-ā filmā
jauk-ajā* filmā
jauk-ās filmās
jauk-ajās* filmās
vokatīvs -!
-
jauk-ā filma!
-
jauk-ās filmas!
* - paplašinātās galotnes

Vīriešu dzimtes īpašības vārdu locīšana vienskaitlī un daudzskaitlī
locījums
nenoteiktā galotne
noteiktā galotne
nenoteiktā galotne
noteiktā galotne
nominatīvs - kas?
lab-s darbs
lab-ais darbs
lab-i darbi
lab-ie darbi
ģenitīvs - kā?
lab-a darba
lab-ā darba
lab-u darbu
lab-o darbu
datīvs - kam?
lab-am darbam
lab-ajam* darbam
lab-iem darbiem
lab-ajiem* darbiem
akuzatīvs - ko?
lab-u darbu
lab-o darbu
lab-us darbus
lab-os darbus
instrumentālis -ar ko?
ar lab-u darbu
ar lab-o darbu
ar lab-iem darbiem
ar lab-ajiem* darbiem
lokatīvs - kur?
lab-ā darbā
lab-ajā* darbā
lab-os darbos
lab-ajos* darbos
vokatīvs -!
-
lab-ais darbs!
-
lab-ie darbi!
* - paplašinātās galotnes
 
Atsauce:
Valodas labirinti. Latviešu valoda 6. klasei/Antra Rudzīte, Daina Štokmane. -Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. -222 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 109. - 100. lpp.