Īpašības vārdi pēc vārda sastāva ir pirmatnīgi, atvasināti un salikteņi. 
Īpašības vārdus darina, atvasinot ar priedēkļiem vai atvasinot ar izskaņām.

Īpašības vārdu atvasināšana ar priedēkļiem
at-
atbildīgs
bez-
bezsirdīgs
ie-
iezaļgans
ne-
nedrošs
pa-
pamazs
pār-
pārdrošs
 
Īpašības vārdu atvasināšana ar izskaņām
-īgs, -īga
sirsnīgs, sirsnīga
-isks, -iska
 zemisks, zemiska
-ējs, -ēja
 kopējs, kopēja
-išķs, -išķa
 sevišķs, sevišķa
-ains, -aina
 brīnumains, brīnumaina
-ens, -ena
 mērens, mērens
-gans, -gana
 zaļgans, zaļgana
-iņš, -iņa
 sīciņš, sīciņa
-ans, -ana
 lokans, lokana
-āds, -āda
 citāds, citāda
-ots, -ota
 sniegots, sniegota
 
Katrai no izskaņām ir sava nozīme, kas maina atvasināmā vārda nozīmi.
 
Lai atbilstoši lietotu īpašības vārdus, jāpārzina arī dažādas nozīmes nianses.
izskaņa -ējs, -ēja 
izskaņa -īgs, -īga
kopējs – tāds, kas apvieno kaut kādas daļas; tāds, kas pieder visiem, vairākiem, ko lieto visi, vairāki
 kopīgs – tāds, kas saistīts ar visiem, vairākiem; tāds, kas attiecas uz visiem, vairākiem
kopēja paziņa, kopēja valoda, kopēja manta, kopēja māja, kopējā vērtība, kopējā summa
kopīgs darbs, kopīgs īpašums, kopīgas intereses, kopīgi uzskati, kopīgi uzdevumi, kopīgs liktenis
 ilggadējs – tāds, kas pastāv, darbojas ilgus gadus; arī tāds, kas radies, uzkrājies ilgu gadu laikā ilggadīgs – tāds, kas savu īpašību dēļ pastāv ilgus gadus; daudzgadīgs
ilggadējs darbinieks, ilggadēji meklējumi, ilggadēji pētījumi, ilggadēja pieredze
ilggadīgs augs, ilggadīgie zālāji, ilggadīgās ganības
 
 
izskaņa -īgs, -īga 
izskaņa -isks, -iska
cilvēcīgs – tāds, kas izturas pret citiem ar cieņu un atsaucību; tāds, kurā izpaužas šādas īpašības cilvēcisks – tāds, kas raksturīgs cilvēkam; tāds, kurā izpaužas cilvēkam raksturīgās īpašības
cilvēcīga rīcība, cilvēcīga attieksme
cilvēciskas jūtas, cilvēciskas vājības
personīgs – personiskspersonisks – tāds, kas kādam pieder, ir paredzēts kādai personai
Vārdu lieto kā paralēlformu vārdam personisks (izņemot piederības nozīmi).
personisks dokuments, personiskais īpašums
 
BET!
personīga vai personiska laime
personīgie vai personiskie uzskati
dabīgs – tāds, kas atbilst (cilvēka) dabai, raksturam; tāds, kurā izpaužas (cilvēka) daba, nemākslotsdabiskstāds, kas radies dabā vai eksistē dabā; atbilstošs dabas likumiem; patiess, īsts, arī nemākslots
dabīga izturēšanās, dabīgs tēlojums
dabisks produkts, dabiskas pļavas, dabiska ūdenskrātuve, dabiska reakcija

Ir daļa īpašības vārdu, kuru nozīmes jāiegaumē, lai izvairītos no to nepareizas lietošanas.
 
citāds – atšķirīgs
savāds – neparasts, dīvains
humāns – cilvēcīgs
humanitārs – saistīts ar zinātnēm, kas pēta valodu, kultūru, vēsturi
jutīgs – viegli uztver kairinājumu
jūtīgs – tāds, kurā viegli izraisīt jūtas, pārdzīvojumu
 
 
Īpašības vārdus ar priedēkļiem un izskaņām darina no:
 • lietvārdiem
  gods – negods, gods – godīgs
 • citiem īpašības vārdiem
  parasts – neparasts, zaļš – zaļgans
 • skaitļa vārdiem
  viens – vienāds, vienāds – nevienāds
 • darbības vārdiem
  derēt – derīgs, domāt – apdomīgs 
 • vietniekvārdiem
  dažs – dažāds
      
 
Īpašības vārdi pēc uzbūves var būt arī salikteņi; tos var darināt no divu dažādu vārdšķiru vārdiem.
 
 īpašības vārds + īpašības vārds 
sarkans + balts = sarkanbalts
īpašības vārds + lietvārds
lēns + prātīgs = lēnprātīgs
skaitļa vārds + īpašības vārds
četri + stūrains = četrstūrains