20.
februārī
Diagnosticējošais darbs LATVIEŠU VALODĀ 3. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Īpašības vārdi pēc vārda sastāva ir pirmatnīgi, atvasināti un salikteņi. 
Īpašības vārdus darina, atvasinot ar priedēkļiem vai atvasinot ar izskaņām.

Īpašības vārdu atvasināšana ar priedēkļiem
at-
atbildīgs
bez-
bezsirdīgs
ie-
iezaļgans
ne-
nedrošs
pa-
pamazs
pār-
pārdrošs
 
Īpašības vārdu atvasināšana ar izskaņām
-īgs, -īga
sirsnīgs, sirsnīga
-isks, -iska
 zemisks, zemiska
-ējs, -ēja
 kopējs, kopēja
-išķs, -išķa
 sevišķs, sevišķa
-ains, -aina
 brīnumains, brīnumaina
-ens, -ena
 mērens, mērens
-gans, -gana
 zaļgans, zaļgana
-iņš, -iņa
 sīciņš, sīciņa
-ans, -ana
 lokans, lokana
-āds, -āda
 citāds, citāda
-ots, -ota
 sniegots, sniegota
 
Katrai no izskaņām ir sava nozīme, kas maina atvasināmā vārda nozīmi.
 
Lai atbilstoši lietotu īpašības vārdus, jāpārzina arī dažādas nozīmes nianses.
izskaņa -ējs, -ēja 
izskaņa -īgs, -īga
kopējs – tāds, kas apvieno kaut kādas daļas; tāds, kas pieder visiem, vairākiem, ko lieto visi, vairāki
 kopīgs – tāds, kas saistīts ar visiem, vairākiem; tāds, kas attiecas uz visiem, vairākiem
kopēja paziņa, kopēja valoda, kopēja manta, kopēja māja, kopējā vērtība, kopējā summa
kopīgs darbs, kopīgs īpašums, kopīgas intereses, kopīgi uzskati, kopīgi uzdevumi, kopīgs liktenis
 ilggadējs – tāds, kas pastāv, darbojas ilgus gadus; arī tāds, kas radies, uzkrājies ilgu gadu laikā ilggadīgs – tāds, kas savu īpašību dēļ pastāv ilgus gadus; daudzgadīgs
ilggadējs darbinieks, ilggadēji meklējumi, ilggadēji pētījumi, ilggadēja pieredze
ilggadīgs augs, ilggadīgie zālāji, ilggadīgās ganības
 
 
izskaņa -īgs, -īga 
izskaņa -isks, -iska
cilvēcīgs – tāds, kas izturas pret citiem ar cieņu un atsaucību; tāds, kurā izpaužas šādas īpašības cilvēcisks – tāds, kas raksturīgs cilvēkam; tāds, kurā izpaužas cilvēkam raksturīgās īpašības
cilvēcīga rīcība, cilvēcīga attieksme
cilvēciskas jūtas, cilvēciskas vājības
personīgs – personiskspersonisks – tāds, kas kādam pieder, ir paredzēts kādai personai
Vārdu lieto kā paralēlformu vārdam personisks (izņemot piederības nozīmi).
personisks dokuments, personiskais īpašums
 
BET!
personīga vai personiska laime
personīgie vai personiskie uzskati
dabīgs – tāds, kas atbilst (cilvēka) dabai, raksturam; tāds, kurā izpaužas (cilvēka) daba, nemākslotsdabiskstāds, kas radies dabā vai eksistē dabā; atbilstošs dabas likumiem; patiess, īsts, arī nemākslots
dabīga izturēšanās, dabīgs tēlojums
dabisks produkts, dabiskas pļavas, dabiska ūdenskrātuve, dabiska reakcija

Ir daļa īpašības vārdu, kuru nozīmes jāiegaumē, lai izvairītos no to nepareizas lietošanas.
 
citāds – atšķirīgs
savāds – neparasts, dīvains
humāns – cilvēcīgs
humanitārs – saistīts ar zinātnēm, kas pēta valodu, kultūru, vēsturi
jutīgs – viegli uztver kairinājumu
jūtīgs – tāds, kurā viegli izraisīt jūtas, pārdzīvojumu
 
 
Īpašības vārdus ar priedēkļiem un izskaņām darina no:
 • lietvārdiem
  gods – negods, gods – godīgs
 • citiem īpašības vārdiem
  parasts – neparasts, zaļš – zaļgans
 • skaitļa vārdiem
  viens – vienāds, vienāds – nevienāds
 • darbības vārdiem
  derēt – derīgs, domāt – apdomīgs 
 • vietniekvārdiem
  dažs – dažāds
      
 
Īpašības vārdi pēc uzbūves var būt arī salikteņi; tos var darināt no divu dažādu vārdšķiru vārdiem.
 
 īpašības vārds + īpašības vārds 
sarkans + balts = sarkanbalts
īpašības vārds + lietvārds
lēns + prātīgs = lēnprātīgs
skaitļa vārds + īpašības vārds
četri + stūrains = četrstūrains
   
Atsauce:
Latviešu valodas vārdnīca/Rīga: Avots, 1987. -885 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 156., 164., 292., 398., 608. lpp.
Tā vai šitā? Latviešu valodas rokasgrāmata/ Rūta Koluža. -Rīga: Lielvārds, 2003. -96 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 20. lpp.
Valodas labirinti. Latviešu valoda 6. klasei/Antra Rudzīte, Daina Štokmane. -Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. -222 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 102. – 107. lpp.