Pirmatnīgos vārdos ir tikai sakne un galotne vai pat tikai sakne.
Piemērs:
acs, auss, aka, augt, art, au!, brālis, birt, būt, celt, dot, dzīt, iet, jau, jauns, kāja, labs, liels, likt, māte, māsa, nākt
Atvasinātos vārdos ir arī priedēklis vai piedēklis vai pat abas šīs sastāvdaļas.
Piemērs:
actiņa, uzacs, augums, uzart, nobirt, nebūt, uzcelt, aizdot, iedzīt, ieiet, jaunums, kājiņa, uzlabot, nolikt
Ja pazīsti visas vārda sastāvdaļas, tad nav grūti atšķirt pirmatnīgos vārdus no atvasinātiem vārdiem.
 1. Sakne ir vārda daļa, kas kopīga radniecīgu vārdu saimei. Tā ir galvenā vārda sastāvdaļa.
  kalns, kalniņš, pakalns, kalnains
  saule, saulīte, pasaule, saulains

   
 2. Galotne ir vārda daļa, kas mainās saistījumā ar citiem vārdiem.
  Saules stari spīdēja logā. Cik ātri saule sasildījusi manu vaigu!
   
 3. Priedēklis ir vārda daļa, kas atrodas saknei priekšā un maina vārda nozīmi.
  uzzīmēt, piezīmēt, nozīmēt, pārzīmēt
   
 4. Piedēklis ir vārda daļa, kas atrodas starp sakni un galotni. Arī piedēklis var mainīt vārda nozīmi.
  labums, labumiņš, labulītis
  zemīte, zemnīca, zemnieks
Piedēklis vai piedēkļi kopā ar vārda galotni veido vārda izskaņu.
Piemērs:
labs - labums - labumiņš - labulītis
zeme - zemīte - zemnīca - zemnieks
Lai noteiktu izskaņu vārdā, vispirms jānosaka vārda sakne un galotne, tad jāskatās, vai nav palikusi vēl kāda nezināma vārda daļa. 

Vārdu darināšanā biežāk izmanto izskaņas:
-iņš, -iņa, -ītis, -īte, -ēns
kātiņš, mājiņa, ezītis, pīlīte, zaķēns
-nieks-, -niece, -tājs, -tāja, -ējs, ēja
zemnieks, saimniece, dejotājs, skolotāja, gājējs
-šana, -ums, ība, īgs, -īga
runāšana, cepums, apdomība, runīgs, darbīga
Ja vārdu darina ar divām saknēm, veidojas saliktenis.
Piemērs:
brīnumzeme, bērzlape, mugursoma
Salikteņu veidošana var notikt dažādi:
 1. abi vārdi pilnībā saglabā savu formu:
  dienasgaisma, lietussargs
 2. pirmais vārds zaudējis galotni:
  biezpiens, kapsēta, pusdienas
 3. otrais vārds ieguvis citu galotni:
  mušmire, bērzlape
Lai tu justos pavisam droši, loki katru vārdu atsevišķi, tad arī atradīsi pārbaudes formas, kurās līdzskanis būs labi sadzirdams.
Atsauce:
Gita Andersone, Māra Filatova, Ārija Ptičkina. Zīle. Valodas gudrību grāmata 4.klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002. - 216 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 57.- 92.lpp.