Jāatceras galvenie nosacījumi, kas jāievēro vārdu pārnešanai jaunā rindā:
 1. vienzilbes vārdus nedala:
  lauks, suns, sniegs
   
 2. neatdala vārda pirmo zilbi, ja tajā ir tikai viens patskanis vai divskanis o:
  ola, oga, ala, ēna
   
 3. atdala priedēkļus:
  at-tēls, pa-runa, pār-eja
   
 4. atdala vārda izskaņas (piedēklis + galotne) -dams, -dama, -dami, -damies, -damās, -nieks, -niece, -nīca, -šana, -šanās, -tava, tājs, -tāja:
  joko-damies, maiz-nieks, lasī-šana
   
 5. salikteņus dala pa sastāvdaļām;
  mež-sargs, lietus-sargs, biez-pien-maize
   
 6. Ja vārdā starp diviem patskaņu burtiem ir 2 līdzskaņu burti, tad pirmais burts paliek vienā vārda daļā, bet ar otro sākas nākamā zilbe. Tādās pat daļās dala burtus, ja vārdā blakus ir 4 līdzskaņu burti.
  bur-kāns, mal-ka, dzirk-stis
   
 7. Ja vārdā starp diviem patskaņu burtiem ir 3 līdzskaņu burti, tad pirmajā zilbē paliek viens līdzskaņa burts, bet pārējie 2 līdzskaņi rakstāmi nākamās zilbes sākumā.
  cen-tri, kar-sti, rak-sti

Mūsdienu laikrakstos un žurnālos nereti redzams, ka vārds dalīts pārnešanai jaunā rindā, neievērojot nosacījumus. Tā notiek datorsalikuma vai arī korektora neuzmanības dēļ. Šādi gadījumi nav jāuztver par normu, un tev jebkurā gadījumā ir jāzina, kā pareizi dalīt vārdus pārnešanai jaunā rindā.