1. Lietišķo rakstu tekstos aktuāli ir savrupinājumi. Savrupināts pielikums un savrupināta pielikuma grupa ir bieži lietoti pilnvarās, iesniegumos, darba līgumos.
Piemērs:
Es, Pēteris Kalniņš, [..]
 
2. Lietišķajos rakstos bieži tiek izmantots divdabja teiciens, kuru veido nelokāmie divdabji pamatojoties, salīdzinot, atsaucoties, ievērojot, atzīstot, apzinoties.
Piemērs:
Transportlīdzekļa pārreģistrāciju var veikt, pamatojoties uz kādu no īpašuma tiesību maiņu apliecinošiem dokumentiem.
Atsaucoties uz laikraksta publikāciju par koģenerācijas staciju, savu skaidrojumu sniedz pilsētas mērs.
Lietojiet darbā ķimikālijas, ievērojot drošību!
Bet ar komatu nav atdalāmas konstrukcijas, kuras ievada saskaņā ar, sakarā ar, salīdzinājumā ar, atkarībā no, atbilstoši (kam).
Piemērs:
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 149 uz nākamo klasi pārceļ skolēnus, kuri ieguvuši pozitīvu vērtējumu visos mācību priekšmetos.
Inflācija salīdzinājumā ar pagājušo mēnesi nav būtiski palielinājusies.
Sakarā ar Āfrikas cūku mēra izplatību pierobežas zonā veikti īpaši piesardzības pasākumi.
 
3. Komats liekams aiz atsevišķām adreses sastāvdaļām, ja tās rakstītas vienā rindā.
Piemērs:
S. Savickim, „Breivuļos”, Pildas pagastā, Ludzas novadā, LV-5733
Ja katra adreses daļa rakstīta savā rindā, komats nav liekams. Komatu adresē neliek arī aiz ielas nosaukuma.
Piemērs:
Matīsa ielā 101-21
 
4. Tādos lietišķajos rakstos kā iesniegums, paskaidrojums bieži tiek lietots vārds lūdzu. Lai noteiktu, vai šis vārds atdalāms ar komatu, jāizprot vārda uzdevums teikumā un jānosaka tā piederība konkrētai vārdšķirai.
Ja vārds pieder izsauksmes vārdu grupai, tas atdalāms ar komatu.
Piemērs:
Lūdzu, atsūtiet inspektoru!
Ja vārds pieder darbības vārdu vārdšķirai (lietots kā vienskaitļa 1. personas forma), komats nav liekams. Šādos teikumos aiz darbības vārda lūdzu bieži seko darbības vārda nenoteiksme.
Piemērs:
Lūdzu apstiprināt nākamā mēneša iepirkumu sarakstu!
 
5. Komatu neliek starp nevienlīdzīgiem apzīmētājiem, tāpēc nav atdalāmi personas amatu nosaukumi un dažādi tituli.
Piemērs:
Mākslīgā intelekta laboratorijas vadītājs profesors A. Spektors
Latviešu valodā komatu neliek vienlīdzīgu teikumu locekļu virknes beigās saīsinājumu u.c., u.tml., vai tml. priekšā.
Piemērs:
Parlamentā tulkiem ir daudz darba, strādājot ar regulām, direktīvām, tiesību aktiem u.c.