Domuzīme
1. Lietišķos tekstos domuzīme visbiežāk tiek lietota, aizstājot izlaistu vārdu vai vārdus.
Piemērs:
Darba līgums  sastādīts  divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie darba devēja, otrs  pie darbinieka.
2. Domuzīme tiek lietota savrupinājumu vai iespraudumu atdalīšanai, ja tie atrodas teikuma vidū.
Piemērs:
Iznomātājs nodod Automašīnu ar visiem tās dokumentiem — tehnisko pasi, OCTA polisi, KASKO — klientam ne vēlāk kā 2 stundu laikā pēc līguma stāšanās spēkā.
3. Lietišķajos tekstos tiek lietota vienotājdomuzīme – tā ir domuzīme, kas savieno divus vārdus, kuri šajā savienojumā izsaka īpašu nozīmi.
Piemērs:
Apmeklētāju pieņemšanas laiks: 8.30–18.00
Parīzes–Kairas ekspresis
Raķetes Zeme–Gaiss
Šādos gadījumos atstarpes netiek liktas.
 
Defise
Defise jeb savienojuma zīme lietišķajos rakstos tiek lietota ļoti bieži.
 
1. Defisi lieto dubultuzvārdos.
Piemērs:
Āboliņš-Ābols
Svarīgi!
BET - defisi nelieto starp priekšvārdiem, piemēram, Renāte Terēze.
2. Defisi lieto dažādos saīsinājumos.
Piemērs:
biedrība: b-ba
elektroniskais pasts: e-pasts
3. Defisi lieto marku, standartu, ķīmisko savienojumu nosaukumos.
Piemērs:
Audi-80
α-hlorketoni
4. Defisi lieto salikto terminu nosaukumos.
Piemērs:
fosfora-kālija minerālmēsli
5. Defisi lieto tehniskos rakstos, enciklopēdijās un vārdnīcās, aizstājot salikteņu pamatdaļu, ja blakus minēti vairāki līdzīgas uzbūves salikteņi.
Piemērs:
vien- un divzilbīgi vārdi
6. Reizēm defise lietota vienotājdomuzīmes vietā, bet bez atstarpēm.
Piemērs:
krievu—angļu vārdnīca vai krievu-angļu vārdnīca
 
Slīpsvītra
1. Slīpsvītru lieto adreses pierakstā, ja viens mājas numurs ir vairākām ēkām.
Piemērs:
Nīcgales ielā 45/2
2. Slīpsvītru lieto adreses pierakstā, ja vienai ēkai doti divi blakusnumuri.
Piemērs:
Brīvības ielā 51/53
3. Ar slīpsvītru savieno saikļus un un vai teikumos, kur starp vienlīdzīgiem teikuma locekļiem iespējams lietot katru no šiem saikļiem.
Piemērs:
Krātuve un/vai ekspozīcija atvērta katru sestdienu.
4. Slīpsvītru lieto starp variatīvi lietojamiem vārdiem.
Piemērs:
Informācija tiks nodota klātienē/telefoniski.
5. Slīpsvītru lieto kā dalīšanas zīmi.
Piemērs:
2/4
12/24
6. Slīpsvītru lieto kodos, šifros.
Piemērs:
NS/205
140404/001
 
Atsauce:
Skujiņa V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. – Rīga: Zvaigzne ABC, 89. lpp. 2014.