Lokāmais darāmās kārtas tagadnes divdabis
Izskaņa -ošs, -oša:
Smaid-ošs, domāj-ošs
 
Lokāmais ciešamās kārtas tagadnes divdabis
Izskaņa-ams,-āma
gaid-īt - gaid-āms, gaid-āma
audz-ināt - audzin-āms, audzin-āma
 
Lokāmais ciešamās kārtas pagātnes divdabis:

Vienskaitļa pagātne-ts, -ta
Nesa
Lauza
Meta
Veda
Lūdza
Sauca
Nes-ts
Lauz-ts
Mes-ts
Ves-ts
Lūg-ts
Sauk-ts

Daļēji lokāmais divdabis:
Ja daļēji lokāmais divdabis ir atvasināts no darbības vārdiem, kas pagātnes 3. personā beidzas ar -ta, -da, izskaņas –dams, -dama, -damies, -damās priekšā ir jāraksta z:
-dams, -dama
-damies, -damās
Ne-s-dams
Lau-z-dams
Me-z-dams
Ve-z-dams
Lū-g-dams
Sau-k-dams
Ja darbības vārdu, kuram nenoteiksmē izskaņa ir -s-t, pārveido pagātnē un zūd līdzskanis s, tad pirms daļēji lokāmā divdabja galotnes jāraksta z
 me-s-t - me-t-a - me-z-dams
 ve-s-t - ve-d-a - ve-z-dams 
 nest - nesa - nesdams
 lauzt - lauza - lauzdams
 
Nelokāmais divdabis:
Ja divdabis darināts no 3. konjugācijas darbības vārda, kam nenoteiksmē ir izskaņas -īt, -ināt, -īties, -ināties, tajā jālieto garais piedēklis -ā:
 Nenoteiksme-ām, -āmies
-īt             gaid-īt
-īties        skat-īties
-ināt        pur-ināt
-ināties   sasveic-ināties
Gaid-ām
Skat-āmies
Purin-ām
Sasveicin-āmies

Atsauce:
Romane, A., Latviešu valodas rokasgrāmata. Tabulas. Shēmas. R.: Zvaigzne ABC, 2000, 69.-72.lpp.
Lāce, R., Mūsu valoda. Latviešu valoda 10.-12. klasei. R.: Zvaigzne ABC, 2005, 157.-159. lpp.