Divdabji – darbības vārdu formas, kam piemīt divas dabas:
Darbības vārda un īpašības vārda dabaDarbības vārda un apstākļa vārda daba
Lokāmajiem un daļēji lokāmajiem divdabjiem:
Viņš griezās gaisā
kā rats, kūleņoja
un vicināja rokas
lidojošs putns.
                        (P. Bankovskis)
Nelokāmajiem divdabjiem:
Tik miglas zvaniņš raudot
Palaikam iešķindas.
                            (M.Zālīte)


Divdabja pazīmes
  • Mainās dzimtēs, skaitļos, locījumos;
  • Ir noteiktās un nenoteiktās galotnes (izņemot divdabjus ar –ies, -usies);
  • Loka kā īpašības vārdus;
  • Divdabjus ar –ies, -usies loka īpatnēji.
 
Nenoteiktās galotnesNoteiktās galotnes
Zied-ošs krūms
Zied-oša ābele
Izplauc-is zieds
Izplauk-usi roze
Las-āms stāsts
Las-āma grāmata
Krās-ots sols
Krās-ota sēta
Zied-ošais krūms
Zied-ošā ābele
Izplauk-ušais zieds
Izplauk-usī roze
Las-āmais stāsts
Las-āmā grāmata
Krās-otais sols
Krās-otā sēta

Latviešu valodā ir vairākas divdabju grupas. Katrai no šīm grupām ir savas raksturīgas izskaņas vai galotnes.
Pašus divdabjus veido no darbības vārda celmiem.
 
tabula.png
Svarīgi!
Celms – vārda daļa bez galotnes.
Izskaņa – vārda piedēklis un galotne; ja vārdam ir vairāki piedēkļi, tad pēdējais piedēklis un galotne.

Divdabju veidošanā izmanto trejādus darbības vārda celmus:
  
1. nenoteiksmes: rakstī-ts, rakstī-dams.
 
Nenoteiksme Sakne Piedēklis Galotne Nenoteiksmes celms
rakstīt rakst ī t rakstī
  
2. tagadnes: rakst-ošs, rakst-āms, rakst-ām, rakst-ot.

Nenoteiksme Tagadne Sakne Galotne Tagadnes celms
rakstīt [es] raksturaksturakst
 
3. pagātnes: rakstīj-is, rakstīj-usi.
 
Nenoteiksme Pagātne Sakne Piedēkļi Galotne Pagātnes celms
rakstīt [es] rakstīju rakst  ī, jurakstīj

 
Darbības vārda celmam pievieno attiecīgo divdabja izskaņu vai galotni.
Ja divdabi veido no atgriezeniskajiem darbības vārdiem, tad arī divdabja izskaņa vai galotne ir atgriezeniska.
mazgā-ties – mazgā-damies
lūko-ties – lūkoj-amies
steig-ties - steig-usies